Brexit. Commentaar bij het terugtrekkingsakkoord en de toekomstige relaties tussen de EU en het VK.

In deze bijdrage worden de belangrijkste elementen van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geanalyseerd. In het bijzonder wordt stil gestaan bij de gevolgen van Brexit voor burgerrechten, het vrij verkeer van goederen en de samenwerking in het domein van Justitie en Binnenlandse Zaken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de juridische afdwingbaarheid van het terugtrekkingsakkoord en de rol die het Hof van Justitie hierin zal spelen. Tot slot gaan de auteurs in op de toekomstige relatie die het VK met de EU zal onderhouden.

Cette contribution analyse les aspects principaux de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en se focalisant d’abord sur l’impact du Brexit sur les droits des citoyens, la libre circulation des marchandises et la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. En plus, une attention particulière est accordée à l’applicabilité juridique de l’accord de retrait et au rôle de la Cour de justice. Enfin, les auteurs discutent des relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni.

Peter VAN ELSUWEGE en Merijn CHAMON, “Brexit. Commentaar bij het terugtrekkingsakkoord en de toekomstige relaties tussen de EU en het VK”, NjW 2020, afl. 416, 94-103.

van-elsuwege-peter
Peter Van Elsuwege
chamon-merijn
Merijn Chamon
  118