Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en zorgverstrekkers

De vraag naar aansprakelijkheidsrisico’s bij samenwerking in de zorg staat centraal, en dit mede in het licht van de toekomstige wijzigingen in de aansprakelijkheidsbepalingen in het nieuw ontwerp Burgerlijk Wetboek. Daarbij onderzoekt de auteur in welke mate de invoering van verplichte samenwerking van ziekenhuizen binnen de nieuwe netwerkstructuur een invloed zal hebben op kwesties van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ziekenhuizen en van individuele zorgverleners, in gevallen van gebrekkige zorg geleverd binnen een samenwerkingsverband.

La question des risques de responsabilité dans la coopération en matière de soins de santé est centrale, en partie à la lumière des modifications futures des dispositions relatives à la responsabilité dans le nouveau projet du Code civil. Ce faisant, l’auteur examine dans quelle mesure l’introduction de la coopération obligatoire des hôpitaux au sein de la nouvelle structure de réseau influencera les questions de responsabilité des hôpitaux et des prestataires de soins individuels, en cas de soins défectueux fournis dans le cadre d’un partenariat.

Evelien DE KEZEL, “Nieuwe netwerkstructuur voor ziekenhuizen. Invloed op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ziekenhuizen en zorgverstrekkers”, NjW 2020, afl. 415, 50-68.

de-kezel-evelien-2
Evelien de Kezel
  150