Geldlening door vereniging van mede-eigenaars. Na Nederland ook in België?

Een groot deel van de appartementsgebouwen in België werden midden vorige eeuw gebouwd en zijn intussen rijp voor (een grondige) renovatie. De Nederlandse wetgever heeft (onder meer daartoe), met ingang van 1 januari 2018, een verplichting ingevoerd om jaarlijks een minimumbedrag in het reservefonds te storten en heeft in de mogelijkheid voorzien voor de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) om geldleningen aan te gaan. De auteur bespreekt deze Nederlands wetswijzigingen en gaat dieper in op dezelfde problematiek, de mogelijkheden en de daaraan verbonden rechtsgevolgen naar Belgisch recht. De auteur sluit af met een evaluatie en de formulering van enkele aandachtspunten en aanbevelingen.

Une grande partie des immeubles d’appartements en Belgique a été construite au milieu du siècle dernier et sont maintenant prêts pour une rénovation (complète). Depuis le 1er janvier 2018, le législateur néerlandais a introduit (entre autres) l’obligation de verser un montant annuel minimum au fonds de réserve et a prévu la possibilité pour les Associations de propriétaires de souscrire des emprunts. L’auteur examine ces modifications législatives néerlandaises et examine plus en détail les mêmes questions, les possibilités et les conséquences juridiques selon le droit belge. L’auteur conclut par une évaluation et la formulation de quelques points importants et recommandations.

Charlotte WILLEMOT, “Geldlening door vereniging van mede-eigenaars. Na Nederland ook in België?”, NjW 2018, afl. 393, 906-915.

willemot-charlotte
Charlotte Willemot
  79