Nieuwe Erfwet. Een geactualiseerde kennismaking.

Op 1 september 2018 is de nieuwe Erfwet in werking getreden. Dit is de wet van 31 juli 2017 ‘tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft’, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017, en reeds aangevuld of bijgestuurd door de wet van 22 juli 2018 die ook het Huwelijksvermogensrecht heeft hervormd. Op alle nalatenschappen die vanaf 1 september 2018 openvallen, zijn de nieuwe erfregels toepasselijk. Deze bijdrage biedt een kennismaking met deze nieuwe Erfwetten.

La nouvelle loi successorale est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Il s’agit de la loi du 31 juillet 2017 ‘modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités’, parue au Moniteur belge du 1er septembre 2017, et déjà complétée et adaptée par la loi du 22 juillet 2018 qui a aussi modifié le droit des régimes matrimoniaux. Les nouvelles règles sont applicables à toutes les successions qui s’ouvrent depuis le 1er septembre 2018. Cette contribution offre une première approche de ces deux nouvelles lois successorales.

Hélène CASMAN, “Nieuwe Erfwet. Een geactualiseerde kennismaking”, NjW 2018, afl. 391, 810-823.

  93