Bestuurlijk toezicht op lokaal bestuur

De auteur gaat in op een welbepaald aspect van het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur waarmee praktijkjuristen ongetwijfeld in aanraking komen, te weten het bestuurlijk toezicht. Waar bestuurlijk toezicht als corollarium van de grondwettelijk gewaarborgde gemeentelijke autonomie behouden blijft, focust de deze bijdrage op de wijzigingen die met het voormelde decreet aan het bestuurlijk toezicht op gemeente- en OCMW-beslissingen per 1 januari 2019 worden aangebracht. Op het vlak van het bestuurlijk toerzicht beoogt de Vlaamse regelgever onder meer een ruimere autonomie voor de lokale besturen, met name de gemeente en het OCMW, een eentrapstoezicht middels het afschaffen van het schorsingstoezicht, de uitoefening van het bestuurlijk toezicht uitsluitend na klacht, een kortere doorlooptijd en een ruimere informatie- en bekendmakingsverplichting aan de bestuurden en de raadsleden. Het betreft onmiskenbaar een doorgedreven hervorming van het bestuurlijk toezicht op Vlaamse gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

L'auteur aborde un aspect spécifique du Décret flamand concernant le gouvernement local avec lequel les praticiens du droit entrent sans aucun doute en contact, à savoir le contrôle administratif. Alors que le contrôle administratif est maintenu comme corollaire de l'autonomie communale garantie par la Constitution, la présente contribution porte sur les modifications apportées à partir du 1er janvier 2019 par le décret précité relatif au contrôle administratif des décisions municipales et des CPAS. Dans le domaine de la surveillance administrative, le régulateur flamand vise, entre autres, une plus grande autonomie pour les autorités locales, c'est-à-dire la commune et le CPAS, une surveillance en une seule étape en supprimant la surveillance de suspension, l'exercice de la surveillance administrative uniquement après une plainte, un délai plus court et une obligation d'information et de publicité plus large pour les administrés et les membres du conseil. Il s'agit incontestablement d'une réforme en profondeur de la surveillance administrative des communes flamandes et des centres publics d'aide sociale.

Ludo M. VENY, "Bestuurlijk toezicht op lokaal bestuur. Doorgedreven hervorming", NjW 2018, afl. 389, 714-727.  123