Arbeidsongevallenverzekering

Vanessa VERDEYEN en Eveline ANKAERT 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 136 p.

De arbeidsongevallenverzekering voor de private sector neemt in het geheel van de socialezekerheidswetgeving een bijzondere plaats in. De arbeidsongevallensector heeft als specifiek kenmerk niet alleen dat het stelsel wordt uitgevoerd door privaatrechtelijke organismen, maar ook dat de juridische grondslag voor elke verzekeringsdekking gesitueerd is in een privaatrechtelijk verzekeringscontract, waarbij de werkgever zijn werknemers verzekert bij een verzekeringsonderneming naar eigen keuze.
Het gaat evenwel om sociale zekerheid, wat wil zeggen dat de verzekeringsdekking, zowel het risico als de vergoeding, bepaald zijn in de Arbeidsongevallenwet en hiervan in principe niet kan worden afgeweken. Daarnaast heeft de wetgever de werkgevers verplicht tot het sluiten van een arbeidsongevallenverzekering, een verplichting die zowel strafrechtelijk beteugeld wordt als door middel van een bijdrage wegens ambtshalve aansluiting bij Fedris (vroeger het Fonds voor arbeidsongevallen).
In dit boek worden de verzekeringsplicht en de beteugeling daarvan, de verplichtingen van de verzekeringsondernemingen, en de opdrachten van Fedris besproken.

NjW 2019, afl. 407, 624.

  51