De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams gewest

Maarten DAMBRE

Commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet

Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 704 p.

Dit boek bevat een eerste commentaar en duiding bij het Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, afgekort als ‘Vlaams Woninghuurdecreet’.
De klemtoon ligt op wat er nieuw is ten aanzien van het algemeen huurrecht en het federale woninghuurrecht, zoals de nieuwe regeling met betrekking tot de huurwaarborg, de beëindiging van de huur ingevolge overlijden van de laatste huurder, de nieuwe bepalingen met betrekking tot medehuur, met onder meer een autonoom opzeggingsrecht voor elke feitelijke medehuurder, de verdeelsleutel voor de kosten en lasten, de precisering van de kleine huurdersherstellingen en het volledig nieuwe eigen statuut voor studentenhuur.
Na deze commentaar en de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet volgt de parlementaire voorbereiding die meer inzicht biedt in de doelstellingen en uitwerking van de nieuwe bepalingen. Het boek sluit af met de twee uitvoeringsbesluiten bij het Vlaams Woninghuurdecreet.
Maarten Dambre is hoofddocent aan de UGent en advocaat.

NjW 2019, afl. 405, 536.

  19