Gelijkheid onder erfgenamen

Ariadne VAN DEN BROECK

Mortsel, Intersentia, 2018, 498 p.

Volgens het principe van de gelijkheid onder erfgenamen hebben erfgenamen die in dezelfde mate aan de erflater verwant zijn recht op een even groot erfdeel in zijn nalatenschap. Dit principe is evenwel niet dwingend: via schenking of testament kan men toch ongelijkheid creëren, zolang men het minimale erfdeel van de beschermde erfgenamen respecteert.
Opvallend genoeg bevat het erfrecht van verscheidene rechtsstelsels, waaronder dat van België, een corrigerend mechanisme dat deze ongelijkheid in bepaalde gevallen opnieuw ongedaan maakt als de beschikker overlijdt: verrekening via inbreng. Deze techniek voorkomt dat een erfgenaam die door de erflater begunstigd is, zijn kosteloze voordeel kan cumuleren met zijn erfdeel. Het voordeel wordt gezien als een louter voorschot op dit erfdeel. De auteur behandelt de vele fundamentele vragen die het concept van verrekening doet rijzen.
Het boek biedt een kritische en rechtsvergelijkende analyse van de bijzonder actuele problematiek van kosteloze bewoning, renteloze lening en kosteloze dienstverlening. De auteur tekent zo de contouren uit van een vernieuwd en rechtvaardiger concept van erfrechtelijke gelijkheid, met concrete, werkbare parameters en zonder de gevoeligheden van familiale relaties uit het oog te verliezen.

NjW 2019, afl. 394, 44.

gelijkheid-onder-erfgenamen-intersentia
Gelijkheid onder erfgenamen
  49