Sponsoringcontracten

SPONSORINGCONTRACTEN (Intersentia)Joost VYNCKIER

Mortsel, Intersentia, 2018, 974 p.

Sponsoring is alomtegenwoordig in onze maatschappij en het economische belang ervan is groot. De (juridische) kennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhouding met het belang ervan.
Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt.
Het boek reikt de nodige bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Daarnaast bevat het ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en voor de lezer aanschouwelijk te maken.
Het tweede boek, Ambush marketing, beantwoordt de vraag of - en in welke mate - de via sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten (Joost VYNCKIER, Ambush marketing, Mortsel, Intersentia, 2018, 364 p.).


NjW 2018, afl. 390, 801.  107