Familie in straf- en strafprocesrecht

FAMILIE IN STRAF- EN STRAFPROCESRECHT (Kluwer)Gaëlle MARLIER

Afbrokkelende hoeksteen van de samenleving?

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 918 p.

Deze commerciële uitgave van een doctoraatsonderzoek van de auteur geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige strafrechtelijke aanpak van intrafamiliale en extrafamiliale misdrijven, en gaat na in hoeverre familiale (de)loyauteit een speciale status moet krijgen in het straf(proces)recht.
Het boek geeft een volledig overzicht van de plaats van de familie in het straf- en strafprocesrecht. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de mensenrechtelijke verplichtingen. Naast een diepgaande studie van de huidige stand van zaken, kaart de auteur ook mogelijke leemtes en incoherenties aan en stelt ze verschillende concrete wetswijzigingen voor.


NjW 2018, afl. 386, 601.  111