Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht

MISBRUIK EN FRAUDE IN HET BELGISCH EN EUROPEES SOCIAAL RECHT (Larcier)Jeroen LORRÉ

Een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie

Gent, Larcier, 2018, 200 p.

In 2012 introduceerde de wetgever enkele nieuwe antimisbruikbepalingen in het sociaal recht die omzeggens onbenut bleven. Het gemeen recht bevat echter tal van rechtsfiguren die een rol (kunnen) spelen bij het bestraffen van verstorende fenomenen. Deze figuren zijn minder bekend, maar ze kunnen relevant zijn voor de administratieve, civiele en penale praktijk.
In deel 1 gaat de auteur in op deze gemene rechtsfiguren en hun eventuele betekenis in het sociaal (straf)recht.
Deel 2 focust op de EU-rechtsorde, meer precies op 'misbruik' en 'bedrog' in het primair en secundair Unierecht, en vooral in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Een belangrijk onderdeel van de bespreking betreft het arrest Altun van het Hof van Justitie (6 februari 2018, nr. C-356/15). Deze uitspraak wordt beschouwd als een mijlpaalarrest en is een voorlopig sluitstuk van de Unierechtelijke fraude- en misbruikleer.
De auteur plaats dit arrest in het perspectief van de gevestigde rechtspraak over fraude en misbruik. Hij duidt de evolutie, toepassingsvoorwaarden en sanctieregeling van beide rechtsfiguren. Ook de precieze betekenis van het arrest en de gevolgen in de praktijk van internationale tewerkstelling en het sociaal (handhavings)recht komen aan bod.

NjW 2018, afl. 385, 556.  7