Crisis en privaatrecht

dirix-eric

De gevolgen van de huidige Covid-19-pandemie zijn niet te overzien. De rol van het recht, en in het bijzonder het privaatrecht, bij het beheersen van deze crisis is echter beperkt. Het privaatrecht is berekend op normale tijden. Crises en rampspoed behoren nu eenmaal niet tot het vertrouwde denkkader van juristen die deze fenomenen enkel ex post plegen te benaderen.
In deze bijdrage gaat de auteur in op het begrip ‘noodwetgeving’ en houdt hij de in België genomen noodmaatregelen op het vlak van het privaatrecht tegen het licht.

La pandémie qui nous frappe est inédite. Le rôle du droit et, en particulier, du droit privé, pour gérer les effets de cette crise ne peut être que limité. Le droit privé est conçu pour gérer des relations juridiques en « temps ordinaire ». Les crises et les catastrophes ne font pas partie du cadre familier des juristes qui n’abordent ces phénomènes qu’à posteriori.
Dans cette contribution l’auteur traite du concept de législation d’urgence et examine les mesures d’urgence prises en Belgique dans le domaine du droit privé.

Eric DIRIX, “Crisis en privaatrecht”, NjW 2021, afl. 434, 2-10.

Recentelijk verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad

Doctrine