Wetsontwerp 'werkbaar en wendbaar werk' finaal goedgekeurd

De Kamer heeft eindelijk het licht op groen gezet voor het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. De plenaire stemming is rond. De Kamer neemt het wetsontwerp aan en het wordt aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Nu rest eigenlijk enkel nog de publicatie van de tekst in het Belgisch Staatsblad.

De plenaire stemming van de wet werd eerder deze maand nog uitgesteld na bijkomende vragen om advies over amendementen van de oppositie. Dat advies was intussen binnen, maar kon de meerderheid niet overtuigen om de amendementen alsnog mee te nemen.

Doel van de wettekst is meer flexibiliteit voor werkgevers en tegelijk meer grip voor werknemers op de balans tussen werk en privé. Een van de veelbesproken punten is de annualisering van de arbeidsduur, die door tegenstanders wordt weggezet als de afschaffing van de 38-urenweek.

Het belangrijkste doel van de wet is het moderniseren van ons arbeidsrecht. ‘Er was een grootschalige hervorming van de arbeidsmarkt nodig om een antwoord te bieden op de economische, sociale en technologische evoluties en op de nieuwe organisatorische modellen. Bedrijven en werknemers moeten blijk geven van flexibiliteit en creativiteit en zijn dan ook vragende partij voor een aanpassing van het wetgevende kader, echter zonder afbreuk te doen aan de sociale bescherming’, zo klinkt het bij de plenaire bespreking.

Belangrijk is dat het voorgestelde arbeidsrecht tot op zekere hoogte moduleerbaar is, zodat de sectoren de mogelijkheid krijgen om regels op maat uit te werken. Zoals bekend, bestaat de wet uit een sokkel en een menu. De sokkel omvat de maatregelen die van toepassing zijn op alle ondernemingen, en met het menu kunnen de sectoren regels op maat uitwerken.
De annualisering van de arbeidstijd behoort bijvoorbeeld tot de sokkel. Er is een quotum van honderd vrijwillige overuren die kunnen worden gepresteerd, en het overloon kan op een loopbaanrekening worden geplaatst. De sokkel omvat ook de opleiding van de werknemers en de mogelijkheid tot occasioneel telewerk.
Het tweede deel van het menu behandelt de initiatieven rond het werkbaar werk, zoals bijvoorbeeld het loopbaansparen. Door dit stelsel zal de werknemer tijdens zijn loopbaan tijd kunnen opsparen en autonoom beheren.

De nieuwe wet zal retroactief in werking treden op 1 februari 2017. Maar die globale datum van inwerkingtreding geldt niet voor alle maatregelen. Zo zal bijvoorbeeld de vereenvoudiging van de regels voor deeltijdse arbeid slechts in werking treden op 1 september of 1 oktober 2017, afhankelijk van het moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Want de betreffende titel treedt in werking op de eerste dag van de zevende maand na die waarin de wet is bekendgemaakt.
 

Source:

Wetsontwerp van 2 februari 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

Gepubliceerd op 27-03-2017