Welke gevolgen zal de WLTP CO2-emissienorm hebben voor de fiscaliteit van de firmawagens?

De wereldwijde geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures of WLTP) is een geheel van wereldwijd geharmoniseerde testprocedures, gebaseerd op rijcycli voor motorvoertuigen, om het brandstofverbruik, de verontreiniging en de CO2-uitstoot te meten. De methode, die in 2015 werd afgerond, werd door deskundigen uit de Europese Unie, Japan en India ontwikkeld onder toezicht van het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

In Europa werd de WLTP-test in september 2017 van kracht voor nieuwe modellen en in september 2018 voor alle nieuwe voertuigen, ter vervanging van de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC), die uit 1973 dateert maar in 1996 werd geactualiseerd.
Volgens een begin augustus 2018 gepubliceerde studie zouden de verbruiks- en emissiewaarden fors moeten toenemen. Tussen de oude NEDC en de nieuwe WLTP zal de CO2-uitstoot gemiddeld met ongeveer 9,6 g/km stijgen. Vooral voor grote modellen zal de toename aanzienlijk zijn.
In België heeft de CO2-uitstoot fiscale gevolgen op twee niveaus:
  • op federaal niveau wordt deze waarde in aanmerking genomen bij de berekening van het aftrekbaarheidspercentage van de autokosten voor de vennootschapsbelasting (en vanaf 2020 ook voor de personenbelasting) en van het voordeel van alle aard voor werknemers die over een firmawagen met privégebruik beschikken;
  • op gewestelijk niveau houdt Vlaanderen rekening met de CO2-uitstoot bij de berekening van de belasting op de inverkeerstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting, terwijl Wallonië deze parameter in aanmerking neemt bij de bepaling van de ecomalus (vanaf 146 g/km).
Volgens de recentste informatie zou Vlaanderen zich tot eind 2019 op de NEDC-waarden baseren en de federale overheid tot eind 2020. Het Waals gewest heeft nog geen beslissing genomen.
Na 2020 zouden de NEDC-waarden op fiscaal vlak van toepassing blijven zolang de firmawagens niet van eigenaar veranderen.

Noteer ook dat de CO2-uitstoot in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van de CO2-solidariteitsbijdrage voor firmawagens.
Het is moeilijk de financiële gevolgen voor de werknemer en de werkgever in te schatten. Voor de werknemer die over een firmawagen beschikt, zou een stijging van de uitstoot met 10 g/km in ieder geval het maandelijkse VAA doen stijgen met 20 euro. Dat betekent dat de impact al bij al beperkt blijft.
 

Gepubliceerd op 18-09-2018

  1859