Welke coronamaatregelen heeft de regering exact genomen?

De regering heeft het voorbije weekend vérgaande maatregelen genomen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Omdat er verschillende interpretaties circuleren, sommen we hierna de maatregelen op, zoals ze – letterlijk – in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.
Verboden activiteiten en gesloten inrichtingen
Verboden activiteiten
“Worden verboden t.e.m. 3 april 2020:
 • de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
 • de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
 • de activiteiten van de erediensten.”
Uitzondering:
 • “In afwijking (...) worden activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies toegestaan.”
Gesloten inrichtingen
“Worden gesloten t.e.m. 3 april 2020:
 • de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector.”
Uitzonderingen:
 • “In afwijking (...) mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.”
 • “Levering aan huis en om mee te nemen zijn toegestaan.”
Gesloten in het weekend
“Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020:
 • alle winkelcentra, winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen en handelszaken.”
Uitzonderingen:
 • “In afwijking (...) mogen apotheken open blijven, volgens de gebruikelijke dagen en uren.”
 • “Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.”
Geen les
“De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020.”
Merk op dat het bewuste besluit niets zegt over een verplichte opvang op school.
Controle
“De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de controle op de uitvoering van dit besluit.”
Het ministerieel besluit dat deze maatregelen oplegt, werd vrijdagavond nog in een extra editie van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad onmiddellijk in werking.
Federaal noodplan
In hetzelfde BS laat de federale regering ook weten dat ze de ‘federale fase van het nationaal noodplan’ afkondigt. De regering baseert zich daarvoor op een koninklijk besluit van 31 januari 2003, dat een script bevat voor crisisgebeurtenissen en crisissituaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen.
Voor het beheer van de nationale noodsituatie op gemeentelijk of provinciaal vlak verwijst de regering naar het koninklijk besluit van 22 mei 2019, waarin de bevoegdheden van de provinciegouverneurs en burgemeesters worden afgelijnd.
Op regionaal vlak
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had eerder op de dag al beslist om bepaalde activiteiten te verbieden op zijn grondgebied, maar dat verbod geldt slechts tot en met 31 maart.
Na correctie van de taalfouten, luidt de Brusselse tekst als volgt: “Het is tot en met 31 maart 2020 verboden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
 • elk evenement of elke bijeenkomst [te houden] van meer dan 1.000 personen op een gesloten plaats die toegankelijk is voor het publiek;
 • bezoeken te brengen aan personen in rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgezonderd specifieke situaties (noodsituatie, palliatieve zorgen, overlijden ...);
 • schoolreizen te laten doorgaan in het buitenland door scholen gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
Controle:
 • “De bevoegde administratieve autoriteiten op het grondgebied van de Brusselse Agglomeratie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.”
 • “De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit besluit, zonodig met dwang en/of geweld.”
Het Brusselse besluit trad onmiddellijk in werking. Dus op 13 maart.
Het Vlaamse en het Waalse gewest hebben geen specifieke maatregelen genomen.
Voor ambtenaren
Nog op 13 maart publiceerde de federale regering een tweede omzendbrief met richtlijnen voor haar personeel. Die vullen de richtlijnen uit de omzendbrief van 1 maart 2020 aan. In die nieuwe omzendbrief beschrijft de federale minister van Ambtenarenzaken wat het personeelslid moet doen in de volgende situaties:
 • Het personeelslid is niet ziek.
 • Het personeelslid is een erkend patiënt besmet met het coronavirus (Covid-19) en beschikt over een doktersattest.
 • Het personeelslid voelt zich grieperig, heeft nog niet de gelegenheid gehad om naar zijn dokter te gaan en heeft geen doktersattest.
 • Het personeelslid heeft rechtstreeks contact gehad met iemand, uit zijn privé- of professionele omgeving, die positief heeft getest op het coronavirus - Covid-19.
 • Het personeelslid moet naar het buitenland of bevindt zich in het buitenland om beroepsredenen.
 • Het personeelslid moet in het kader van zijn functie regelmatig verplaatsingen doen of heeft regelmatig contact met het publiek en zijn collega's.
Het Waalse gewest publiceerde specifieke richtlijnen voor zijn personeelsleden. Vlaanderen en Brussel deden dat niet.
Meer over Covid-19 op: www.info-coronavirus.be, www.sciensano.be en de VRT (dossier ‘Coronavirus/Covid-19’).
Bron:

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. - Erratum, BS 14 maart 2020.

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 maart 2020 houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13 maart 2020.

Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020. [Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken], BS 13 maart 2020.

Gepubliceerd op 17-03-2020

  445