Wat met maaltijd- of ecocheques die in 2020 vervielen en niet verlengd werden? (PW, art. 55-57)

Het federale parlement heeft een oplossing uitgedokterd voor de maaltijdcheques en ecocheques die in 2020 vervielen, die niet gebruikt konden worden omwille van corona, maar toch niet verlengd werden door de regering. Die cheques worden ‘gereactiveerd’.
Maaltijdcheques en ecocheques waarvan de geldigheidsduur in 2020 afliep en die niet verlengd werden door een corona-KB van de regering, moeten volgens de programmawet van 20 december 2020 heruitgegeven worden. Dat betekent dat de uitgever van de vervallen cheque een nieuwe cheque moet uitgeven, ten belope van hetzelfde bedrag als de vervallen cheque, zonder bijkomende kosten voor de werkgever of werknemer. De nieuwe cheque krijgt opnieuw een looptijd van 12 maanden voor een maaltijdcheque, of 24 maanden voor een ecocheque.
Met deze afwijkingsbepalingen komt de tegenwaarde van de vervallen cheques niet bij de uitgiftebedrijven terecht, maar bij de werknemers voor wie de cheques eigenlijk bestemd waren.
Eerder dit jaar kondigde de regering al 2 koninklijke besluiten af waarmee zij de geldigheidsduur met 6 maanden verlengde van de maaltijd- en ecocheques die in de loop van de maanden maart, april, mei of juni 2020, of in de maanden november en december 2020 of januari, februari of maart 2021 zouden vervallen. Maar beide KB’s golden alleen voor de cheques waarvan de geldigheidsduur dreigde te vervallen. Het huidige regime brengt een oplossing voor de cheques waarvan de geldigheidsduur in de loop van dit jaar effectief vervallen is, zónder verlenging.
In werking op: 30 december 2020 (“op de dag van bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad”).
Bron:

20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 mei 2020 [Verlenging van de cheques die in maart, april, mei of juni 2020 zouden vervallen].

22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie, BS 29 december 2020 [Verlenging van de cheques die in november en december 2020, of in januari, februari en maart 2021 zouden vervallen].

Geraakte artikels: RSZ-besluit, art. 19bis, §2, 4° [maaltijdcheques] en art. 19quater, §2, 4° [ecocheques].

20 DECEMBER 2020. – Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19–pandemie, BS 30 december 2020 (art. 5–6).

Gepubliceerd op 06-01-2021

  41