Vlaamse doelgroepvermindering voor ouderen gekoppeld aan werkelijke arbeidsprestaties

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, wordt de Vlaamse doelgroepvermindering voor ouderen voortaan in principe gekoppeld aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties.

Oudere werknemers

Het Vlaamse doelgroepenbeleid voorziet sinds 1 juli 2016 in een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen (doelgroepvermindering) voor oudere werknemers. De regels zijn ingebed in de programmawet van 24 december 2002, die de bijdrageverminderingen geharmoniseerd heeft. Dat kan want de bijdrageverminderingen op basis van de kenmerken van de werknemer zijn overgedragen naar de gewesten.
Werkgevers die oudere werknemers aanwerven of in dienst houden, hebben recht op een forfaitaire bijdragevermindering. Maar sommige werkgevers sluiten met hun oudere werknemers een overeenkomst waarbij ze (een percentage) van hun loon krijgen zonder dat ze hoeven te werken. Daardoor kunnen die werkgevers rekenen op het voordeel van de Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want de doelgroepvermindering is er net op gericht om oudere werkzoekenden aan te werven of oudere werknemers langer aan het werk te houden.

Bijkomende voorwaarde

Daarom voorziet een nieuw decreet nu in een bijkomende voorwaarde die het gebruik van de doelgroepvermindering koppelt aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties, behoudens wanneer de werknemer daarvan om wettelijke redenen is vrijgesteld.
Logischerwijs wordt die voorwaarde ingeschreven in de basistekst, zoals uitgewerkt binnen het Vlaamse doelgroepenbeleid.
Die Vlaamse regeling voorziet in een rechtsgrond zodat de Vlaamse Regering een doelgroepvermindering kan toekennen aan werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen. Die tewerkstelling moet minimaal voldoen aan deze voorwaarden:
  • de oudere werknemer behoort tot categorie 1 van werknemers (privésector);
  • de oudere werknemer heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal de leeftijd van 55 jaar bereikt;
  • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer is lager dan de door de Vlaamse Regering bepaalde loongrens.
De Vlaamse Regering kan het forfaitaire bedrag en de periode van de toekenning van de doelgroepvermindering vaststellen, rekening houdend met de leeftijd van de oudere zittende werknemer en met de leeftijd van de oudere niet-werkende werkzoekende die wordt aangeworven.

Effectieve arbeidsprestaties

Nu voegt men daar dus met ingang van 1 januari 2018 een bijkomende voorwaarde aan toe.
Namelijk: de doelgroepvermindering wordt niet toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert, behalve in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (als vermeld in de arbeidsovereenkomstenwet), en bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.
Er wordt dus een uitzondering gemaakt voor de wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst (ziekte, verlofstelsels) en voor de conventionele schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarbij er vrijstelling is van arbeidsprestaties in de opzegperiode.

Multifunctionele aangifte

Uit het bijhorend verslag blijkt dat de administratieve last voor de werkgevers zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Er is enkel sprake van een minimale aanpassing van de multifunctionele aangifte.
Bij elke kwartaalaangifte waarin de vermindering wordt aangevraagd, moet de werkgever namelijk bevestigen dat er daadwerkelijk arbeidsprestaties zijn geleverd. En die kwartaalaangifte is een verplichting die elke werkgever vandaag sowieso al heeft. Er is dus geen sprake van een bijkomende administratieve belasting.
Dat wordt ook bevestigd door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Al moeten we er wel op wijzen dat de raad aandringt op een afstemming met de andere gewesten en de federale overheid, en op het gebruik van een uniforme regeling.
De controle op het eerbiedigen van de nieuwe voorwaarde na de invulling van de aangifte, zal gebeuren aan de hand van ‘knipperlichten’, zo blijkt uit de toelichting bij het nieuwe decreet. Dat zijn ondernemingsgerichte inspecties door de afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie, informatie die werkgevers indienen bij de regionale toetsing, opvolging van cao’s ….
Bron:

Decreet van 1 december 2017 houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 14 december 2017

Gepubliceerd op 19-12-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  546