Vergoeding terreurslachtoffers: KB bepaalt verdeelsleutel bij meerdere rechthebbenden

Sinds de aanslagen in Zaventem en Maalbeek kunnen slachtoffers van terreurdaden een speciaal statuut krijgen: het ‘statuut van nationale solidariteit’. De wet die dat mogelijk maakt, is globaal genomen in werking getreden op 22 maart 2016.
Zo kunnen rechtstreekse slachtoffers (op de plaats van de terreurdaad) rekenen op een herstelpensioen. Bij het overlijden van een rechtstreeks slachtoffer krijgen de rechthebbenden pensioenen en vergoedingen (bepaald in artikelen 12 §1, 13 §1, eerste lid, 14, 14bis, 17bis en 17ter van hoofdstuk II van de Algemene wet). Nu bepaalt een uitvoeringsbesluit – ook met ingang van 22 maart 2016 - hoe die pensioenen en vergoedingen worden verdeeld indien er meerdere rechthebbenden zijn.

Scenario’s

Het gaat om:
  • de overlevende echtgenoot of de overlevende wettelijk of feitelijk samenwonende partner van het rechtstreekse slachtoffer;
  • de kinderen ten laste op het ogenblik van de daad van terrorisme van het rechtstreekse slachtoffer, overleden door de terroristische daad.
Dit zijn de scenario’s:
1/ Eerste type. Zijn er uitsluitend rechthebbenden van het eerste type, dan worden de pensioenen en vergoedingen volledig toegekend aan de overlevende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner.
2/ Tweede type. Zijn er uitsluitend rechthebbenden van het tweede type (kinderen ten laste), dan worden de pensioenen en vergoedingen in gelijke delen verdeeld onder de rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag.
3/ Beide types. Zijn er rechthebbenden van beide types, dan gebeurt de verdeling als volgt:
  • wanneer de rechthebbende overlevende echtgenoot of samenwonende partner kinderbijslag geniet van de kinderen ten laste, dan worden de pensioenen en vergoedingen volledig aan hem toegekend;
  • wanneer dat niet het geval is (geen kinderbijslag van een of meer rechthebbend kind ten laste), of wanneer deze laatste, die nog geen achttien jaar is, te zijnen laste is, wordt de helft van de pensioenen en vergoedingen toegekend aan de rechthebbende echtgenoot of partner. De andere helft wordt in gelijke delen verdeeld onder de andere rechthebbenden (kinderen ten laste) die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag.
Belangrijk. De pensioenen en vergoedingen worden volledig toegekend aan de overlevende feitelijk samenwonende partner wanneer de echtgenoten in de aan de echtscheiding (EOT) voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben beiden afstand te doen van elkaars nalatenschap en alle voordelen (artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek) die hun zouden kunnen toevallen wanneer een van hen overlijdt vóór de overschrijving van de echtscheiding.
Bovendien zal elke wijziging die leidt tot een vermindering van het aantal rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag, leiden tot een ambtshalve herziening van de verdeling. Deze herziening heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de wijziging van de situatie.

Herstelpensioen

Het statuut is vergelijkbaar met de burgerslachtoffers uit onder andere de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt voor het levenslang herstelpensioen (vergoeding) is een toegekende invaliditeit van 10% of meer. Voor de voorwaarden verwijst men ook naar het herstelpensioen voor oorlogsslachtoffers. De betalingen gebeuren maandelijks.
Enkele krachtlijnen:
  • Het herstelpensioen is een ‘residuaire schadeloosstelling’. Dit betekent dat elke vergoeding voor hetzelfde feit in mindering wordt gebracht (met uitzondering van een individuele verzekering).
  • De Belgische Staat wordt in de rechten en rechtsvorderingen van de slachtoffers of hun rechthebbenden gesubrogeerd (voor de bedragen die werden betaald op basis van deze wet).
  • De invaliditeitsgraad wordt herzien vijf jaar na de initiële beslissing tot toekenning van het herstelpensioen (ongeacht de leeftijd van het slachtoffer). Bij de vijfjaarlijkse herziening beslist de Gerechtelijk-geneeskundige dienst of de invaliditeit blijvend is of een periodieke herziening noodzakelijk is.
  • Het herstelpensioen gaat in principe ten vroegste in op de eerste dag van de maand waarin het schadelijke feit zich voordoet. Of op de eerste dag van de maand waarin het slachtoffer overlijdt indien het een rechthebbende betreft, op voorwaarde dat er niet meer dan 24 maanden verlopen zijn tussen de datum van het schadelijke feit of de datum van het overlijden van het slachtoffer enerzijds en de datum van de aanvraag van het herstelpensioen anderzijds.
  • Aan het herstelpensioen zijn ook andere voordelen gekoppeld, zoals een belastingvrijstelling voor het pensioen.
  • Het herstelpensioen bestaat uit drie luiken: invaliditeitspensioen, amputatiepensioen, pensioen voor hulp door derden.
Voor concrete bedragen (per type) en verdere details kunnen we verwijzen naar de betreffende landingspagina van de overheid. Slachtoffer van een terreurdaad kunnen een aanvraag doen bij het ‘Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden’.
Bron:

Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstel-pensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, BS 14 mei 2018

Gepubliceerd op 17-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  910