VAA voor valse hybrides: definitie van het 'overeenstemmende voertuig'

Artikel 36, § 2 van het WIB 92 bepaalt voortaan: "Indien een vanaf 1 januari 2018 aangekocht oplaadbaar hybridevoertuig uitgerust is met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer, is de in aanmerking te nemen uitstoot van het betrokken voertuig gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5" (wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS, 29 dec. 2017, 2e ed.).

Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een door de werkgever of onderneming ter beschikking gestelde 'valse hybride' is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de CO2-uitstoot van de 'valse hybride' vermenigvuldigd met 2,5.
De Koning kan bepalen wat moet worden verstaan onder overeenstemmend voertuig. Dit begrip werd recent gedefinieerd in een KB.
Onder het 'overeenstemmend voertuig' waarvan sprake is in artikelen 36, § 1, 3e lid van WIB 92 verstaat men het voertuig dat, op basis van het Europees gelijkvormigheidsbewijs, gecategoriseerd is onder:
  •  hetzelfde merk;
  •  hetzelfde model;
  •  hetzelfde koetswerktype;
  •  en waarvan de verhouding tussen zijn vermogen en het vermogen van het hybride voertuig, beide uitgedrukt in kW, het dichtst de één benadert, op voorwaarde dat ze begrepen is tussen 0,75 en 1,25.
Indien meerdere voertuigen op identieke wijze in aanmerking komen om als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd te worden, zal het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd worden.

Voorbeeld

De Range Rover Sport (P400e SE) stoot meer dan 50 gram CO2 per kilometer (71 g/km) uit. We zoeken dus het overeenstemmende voertuig onder de wagens van hetzelfde merk (Land Rover), van hetzelfde model (Range Rover), in dezelfde koetswerkuitvoering (SUV) en aangedreven door een motor die uitsluitend dezelfde brandstof gebruikt (benzine).
Er zijn drie andere Range Rovers die op benzine rijden:
a) Range Rover Sport (2.0 Si4 S)
b) Range Rover Sport (3.0 I6 P400 MHEV HST)
c) Range Rover Sport (5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic).
De verhouding tussen het vermogen van deze voertuigen en dat van het hybride voertuig, steeds uitgedrukt in kW, bedraagt:
a) 1,00
b) 0,75
c) 0,57
Het derde voertuig is uitgesloten aangezien de verhouding niet tussen 0,75 en 1,25 ligt. Van de resterende twee voertuigen zal het overeenstemmende voertuig de auto zijn waarvan de verhouding het dichtst bij 1 ligt, namelijk de Ranger Rover Sport (2.0 Si4 S).
De CO2-uitstoot van de Range Rover Sport (2.0 Si4 S) zal dus worden gebruikt om het VAA en de beroepskosten met betrekking tot de 'valse hybride' die de Ranger Rover Sport (P400e SE) is, te bepalen, in plaats van het emissieniveau dat in de gegevens van de constructeur wordt vermeld. Die uitstoot bedraagt 218 in plaats van 71 g/km.
De constructeur die op het grondgebied van het Rijk aanwezig is of, bij gebreke hiervan, de invoerder, is verplicht het overeenstemmende voertuig voor elk hybridevoertuig dat niet aan de in de artikelen 36, § 2, 9e lid en 66, § 1, 3e lid van WIB 92 vermelde voorwaarden voldoet, te bepalen en die informatie evenals de voor die identificatie vereiste technische gegevens aan de FOD Financiën te doen toekomen bij de marktintroductie van een voormeld hybridevoertuig. De minister van Financiën of zijn afgevaardigde bepaalt welke technische gegevens aan de FOD Financiën moeten worden verstrekt, evenals de manier waarop dat dient te gebeuren.
Bovendien zijn de constructeurs en invoerders verplicht de informatie te verstrekken over alle 'valse hybrides' die op 31 december 2019 al op de markt zijn. Die gegevens moeten voor 20 april 2020 verzonden worden.
Het KB treedt in werking op 1 januari 2020.
Bron: KB van tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, BS 17 september 2019
 

Gepubliceerd op 29-10-2019

  829