Structurele verhoging oudere pensioenen deels uitgesteld

Oudere pensioenen in de regeling voor werknemers en zelfstandigen worden op een structurele manier aangepast aan het welvaartspeil via een jaarlijkse welvaartsbonus.
Die bonus zorgt ervoor dat pensioenen die 5 of 15 jaar eerder ingingen telkens met 2% verhoogd worden op 1 september. Maar de laatste jaren werden enkel de pensioenen aangepast die 5 jaar eerder ingingen.
Ook nu wordt de bonus voor de oudste pensioenen opnieuw uitgesteld. Het KB tot toekenning van de welvaartsbonus bepaalt voortaan dat het pensioen voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, op 1 september met 2% verhoogd wordt wanneer het pensioen voor de eerste maal:
  • voor 15 jaar en ten vroegste na 31 december 2003 ingegaan is – voordien was dat 31 december 2001;
  • voor 5 jaar en ten vroegste na 31 december 2003 ingegaan is.
Het wijzigings-KB van 18 juni 2017 voegt er wel aan toe dat de pensioenen die voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 en ten laatste op 1 december 2013 zijn ingegaan, met uitsluiting van het onvoorwaardelijk pensioen, worden verhoogd met 2% op 1 januari 2018.
Voor de jaren 2015 tot en met 2018 wordt de welvaartsbonus niet toegepast op:
  • de pensioenen bedoeld bij de artikelen 152 en 153 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (gewaarborgd minimumpensioen);
  • de pensioenen bedoeld bij artikel 7, §§ 1 en 2van het KB op het gewaarborgd minimumpensioen sociale sector;
  • de pensioenen bedoeld bij artikel 131, 131bis en 131ter van de wet op de harmonisering van pensioenregelingen (minimumpensioen).
Deze aanpassingen treden in werking op 1 september 2017.
Bron:

Koninklijk besluit van 18 juni 2017 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 23 juni 2017

Gepubliceerd op 05-07-2017