Scholingsbeding: loondrempel verdwijnt voor opleidingen tot knelpuntberoep

De Arbeidsovereenkomstenwet omschrijft het scholingsbeding als:
  • ‘het beding waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de werkgever,
  • zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode.
Het betreffende artikel 22bis koppelt heel wat voorwaarden aan dit beding. Zo wordt het beding geacht onbestaande te zijn wanneer het jaarloon van de werknemer 16.100 euro niet overschrijdt. Dit bedrag in de wet wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt sinds 1 januari 2018 34.180 euro.
Maar met ingang van 10 november 2018 zal deze voorwaarde niet van toepassing zijn indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de gewesten. In die gevallen kan men voortaan dus een scholingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst van werknemers met een lager loon.

Welke lijst?

De plaats van tewerkstelling zal bepalen welke lijst van toepassing is. Al moeten we erop wijzen dat men bij KB en na advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) een lijst kan opmaken die afwijkt van die gewestelijke lijsten.
Het wordt dus mogelijk om een lijst op te stellen die eenvormig geldig is voor het hele land. Uit het bijhorend verslag blijkt dat dit niet betekent dat de lijsten van de gewesten gewijzigd zouden worden, maar dat er louter voor de toepassing van dit scholingsbeding een nieuwe federale lijst kan komen.
In Vlaanderen stelt de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB jaarlijks de knelpuntberoepenlijst op.
Werkgevers blijven op zoek naar (technisch) talent. De social profit is minder conjunctuurgevoelig maar kampt met hetzelfde probleem. Daarnaast blijven ook medewerkers voor callcenters, werfleiders en andere bouwtechnici, landmeters, ontwikkelaars van ICT-toepassingen … gegeerd op de arbeidsmarkt.
Bron:

Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, BS 31 oktober 2018

Gepubliceerd op 01-11-2018

  515