RSZ-forfaits voor waardering IT-apparaten gepubliceerd

Op 1 januari 2018 werden de fiscale regels gewijzigd voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Het bestaande systeem werd vereenvoudigd. Nu worden de nieuwe RSZ-forfaits om die voordelen te waarderen met ingang van 1 januari 2018 ingeschreven in het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet.

Vier bedragen

  • Men hanteert duidelijke en realistische bedragen. Het gaat om vier bedragen die aangepast zijn aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling.
  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Financiën hanteren dezelfde bedragen.
In het verleden werd bijvoorbeeld enkel rekening gehouden met pc’s en nog niet met laptops of tablets. Het was ook niet duidelijk hoe men smartphones moest beoordelen, en in het algemeen zijn computers veel goedkoper geworden de laatste jaren zodat men de waarde van de voordelen neerwaarts moest herzien.

Forfaitair

Het voordeel van het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde vaste of mobiele pc, tablet, vaste of mobiele internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement wordt forfaitair vastgesteld op:
  • 72 euro per jaar voor een vaste of mobiele pc;
  • 36 euro per jaar voor een tablet of een mobiele telefoon;
  • 60 euro per jaar voor een vaste of mobiele internetaansluiting (indien er meerdere abonnementen zijn, wordt dit bedrag slechts één maal in rekening gebracht);
  • 48 euro per jaar voor een vast of mobiel telefoonabonnement.
Het gaat hier dus om de forfaitaire waardering van de IT-apparaten op het niveau van de sociale zekerheid. De nieuwe forfaits zijn gelijk voor de RSZ en de fiscus.
 
Tot eind 2017
Vanaf 1 januari 2018
PC en/of laptop
180 euro
72 euro (per toestel)
Tablet, gsm en smartphone
werkelijke waarde
36 euro (per toestel)
Gratis internet
60 euro
60 euro (één keer)
Telefoonabonnement
werkelijke waarde
48 euro
Bron:

Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 20, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 februari 2018

Gepubliceerd op 07-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  791