Relancewet: titels Werk en Sociale Zaken

We bekijken kort het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Het gaat hier over de titel ‘werk’ en de titel ‘sociale zaken’. Komen aan bod:

1/ Opzeggingstermijnen. De opzeggingstermijnen worden aangepast in geval van ontslag door de werkgever tijdens het begin van de arbeidsrelatie. Er is sprake van een geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. De opzeggingstermijnen voor werknemers met een anciënniteit van minstens zes maanden blijven behouden (invoering eenheidsstatuut).

2/ Uitzendarbeid. Het sectorale verbod op de inzet van uitzendkrachten wordt opgeheven. Dat is op dit moment bijvoorbeeld het geval in de binnenscheepvaart en in de verhuissector.
Er komt een bepaling die het verbiedt om in cao’s een algemeen verbod op de tewerkstelling van uitzendkrachten in te stellen. De Koning heeft ook niet langer de bevoegdheid om de tewerkstelling van uitzendkrachten op algemene wijze te verbieden in bepaalde beroepscategorieën en bedrijfstakken.
Let wel, regelingen met beperkingen omwille van het algemeen belang, blijven nog mogelijk. Ook maatregelen in verband met het welzijn op het werk komen niet in het gedrang.

3/ Sluitingsfonds. De referteperiode wordt verlengd voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Die is vereist voor de garantie van het Sluitingsfonds. Mits stuiting van de verjaringstermijn ten aanzien van de werkgever (officiële ingebrekestelling). Ze loopt voortaan van 25 maanden (in plaats van dertien maanden) voorafgaand aan de sluitingsdatum tot het einde van een periode van twaalf maanden (of drie jaar bij vereffeningswerkzaamheden) na de sluitingsdatum.

4/ Interprofessionele opleidingsdoelstelling. De sociale partners krijgen meer tijd om de cao’s te sluiten omdat de onderhandelingen later gestart zijn dan gewoonlijk. De uiterste termijn voor het neerleggen van de cao’s die de opleidingsdoelstelling realiseren in de periode 2017-2018 wordt uitgesteld van 30 november 2017 tot 31 december 2017.

5/ Burn-out. De sociale partners willen mogelijke initiatieven rond de preventie van burn-out ondersteunen. Om die initiatieven te financieren, wordt gekeken naar de opbrengst van de werkgeversbijdrage voor risicogroepen. Daartoe wordt de wetgeving aangepast. Het zijn de sociale partners die die projecten zullen kunnen indienen.

6/ De-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen. De werkgevers worden ertoe aangezet om te overleggen over deze problematiek. Met duidelijke afspraken over het gebruik van digitale werkmiddelen op maat van elke onderneming.
Het gaat hierbij niet per se om een ‘recht op deconnectie’ naar Frans voorbeeld, maar eerder om een recht op bespreking van deze materie in de schoot van het comité voor preventie en bescherming op het werk.
Deze regels kaderen binnen het ‘menu’ van de wet wendbaar en werkbaar werk. Die laat toe om het menu verder uit te breiden met nieuwe maatregelen die verder kunnen worden ingevuld door de sociale partners. In dit geval op ondernemingsniveau.

7/ Starterjobs. De werkgever krijgt de mogelijkheid om het loon van een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar en zonder werkervaring, te verminderen, maar is dan verplicht om bovenop het loon een forfaitaire toeslag te betalen die is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
Men wijst onder andere op de discrepantie tussen het door de werkgever te betalen brutoloon en de verwachte productiviteit van mindergeschoolde jongeren zonder werkervaring.

8/ 500 euro bijverdienen. De titel ‘Sociale Zaken’ heeft als doel de ‘500 euro bijverdienen’ te realiseren. Bedoeling is dat iedereen die al een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 6.000 euro op jaarbasis kan bijklussen. Dit kan via één van volgende drie pijlers:

- verenigingswerk;

  •  occasionele diensten tussen burgers;
  •  deeleconomie via erkend platform.

De eerste twee pijlers zijn nieuw en worden via deze titel gecreëerd!
 

Gepubliceerd op 23-12-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  680