Personenbelasting: nieuwe fiche 281.99 voor belastingvrijstelling covid-19-vergoedingen

Alle gewesten en gemeenschappen, en de meeste provincies en gemeenten, kennen vergoedingen toe aan belastingplichtigen die economische schade ondervinden door de anti-covid-19-maatregelen. De FOD Financiën heeft nu een nieuwe fiche ontworpen waarop de betrokken besturen die vergoedingen moeten noteren: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.
De wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de covid-19-pandemie stelt de vergoedingen die de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toekennen om de economische gevolgen van de anti-covid-19-maatregelen te beperken, vrij van inkomstenbelastingen. Dat kunnen zowel vergoedingen zijn die de gevolgen opvangen van de federale maatregelen uit de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen van respectievelijk 13 maart, 18 maart of 23 maart 2020, als vergoedingen die de openbare besturen toekennen op basis van eigen reglementering.
Maar de vrijstelling geldt alleen als de vergoeding geen directe of indirecte tegenprestatie is voor een levering of voor het verrichten van een dienst, als in de basistekst uitdrukkelijk staat dat het om een vergoeding gaat die de economische of sociale gevolgen van de covid-19-pandemie opvangt, én als de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 20-11-2020

  54