Ontwerp van programmawet neergelegd

Een ontwerp van programmawet is neergelegd in de Kamer. We geven een kort overzicht van de titels ‘sociale bepalingen’ en ‘werk’: 
 
1/Geneeskundige verzorging aan geplaatste geïnterneerden. Om een uniforme financiering voor alle geïnterneerden te realiseren en te zorgen voor een gelijke behandeling van alle verzekerden, wordt voorgesteld dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de geneeskundige verzorging aan geplaatste geïnterneerden ten laste neemt vanaf 1 januari 2018, volgens de gebruikelijke regels.
 
2/ Bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen. De bijdrage wordt opgetrokken van 1,5% naar 3% opdat het opbouwen van een aanvullend rust- of overlevingspensioen meer zou bijdragen tot de solidariteit.
 
3/ Flexi-jobs. Het systeem van de flexi-jobs in de horecasector wordt uitgebreid naar andere sectoren van de handel, zowel voor wat betreft de kmo’s als voor wat betreft de warenhuizen (voedingsnijverheid, detailhandel, sector van het kappersbedrijf en schoonheidszorgen).
Bovendien wordt dit systeem uitgebreid tot gepensioneerden (hoger bijkomend netto inkomen). Dit inkomen wordt als beroepsinkomen beschouwd en hiermee wordt rekening gehouden bij het beoordelen van het al dan niet overschrijden van de grenzen van de toegelaten cumulatie.
We noteren ook een fiscaal luik in verband met de vrijgestelde bezoldigingen.
 
4/ Winstpremie. Via de wet op de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen, krijgen ondernemingen de mogelijkheid om een deel van hun winst als een bonus toe te kennen aan hun werknemers. Uiteraard gebeurt dat op een voordelige manier. In de lijn van de in die wet bestaande mogelijkheden (participatieplan, de coöperatieve participatievennootschap en het investeringsspaarplan).
De nieuwe maatregel laat ondernemingen toe om hun werknemers op een simpele en flexibele manier een premie toe te kennen, die ofwel neerkomt op een som geld, ofwel op een percentage van hun loon, zonder dat hun stemrecht in de onderneming wordt toegekend.
Door middel van een beslissing van de Algemene Vergadering kan een identieke premie worden toegekend aan alle werknemers. Maar men kan ook kiezen voor een gecategoriseerde premie. In dat geval moet de invoering gebeuren via een ondernemings-cao of een toetredingsakte. De winstpremie zou voor de eerste keer kunnen worden uitgekeerd na de eerste afsluiting van het boekjaar vanaf 30 september 2017.
We noteren uiteraard ook een fiscaal luik. 
 
5/ E-commerce. In de ontwerptekst zit een definitieve versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor e-commerceondernemingen met een vakbondsafvaardiging. Er is ook sprake van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid in de e-commerce dat een bijkomende mogelijkheid inhoudt ten opzichte van de normale procedures tot invoering van nachtarbeid in de onderneming.
De versoepeling heeft deels een tijdelijk karakter. De regering zal later overgaan tot een evaluatie.
 
6/ Activeringsbijdrage. Vanaf 1 januari 2018 zou er een activeringsbijdrage komen waarvan het bijdragepercentage wordt bepaald in functie van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van de vrijstelling van prestaties door de werkgever. Het percentage blijft constant tot de wettelijke pensioenleeftijd (of vervroegd rustpensioen). In bepaalde gevallen is de bijdrage niet verschuldigd of wordt de bijdrage verminderd. De bijdrage is verschuldigd tot op het ogenblik waarop de werknemer het recht opent om met pensioen te gaan.
 
7/ Deeltijds werk. Via een aanpassing van de programmawet van 22 december 1989 wil men werkgevers die bepaalde deeltijdse werknemers tewerkstellen, aanzetten om hen meer te werk te stellen als er bij hen beschikbaar werk is.
Het gaat hier meer bepaalde om de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet, die bij zijn werkgever schriftelijk een aanvraag ingediend heeft tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor hij een nieuwe deeltijdse arbeidsregeling verkrijgt, waarvan de wekelijkse arbeidsduur hoger is dan die van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij al werkt. Er is sprake van een responsabiliseringsbijdrage.
 
8/ Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonussen; opgenomen in de titel Financiën). Hier noteren we een wijziging die tegenstrijdige situaties moet vermijden waarbij de werkgever in dit stelsel collectieve doelstellingen verbonden aan de resultaten van de onderneming vastlegt voor zijn personeel, dat hij wenst af te danken in het kader van een collectief ontslag bij sluiting van de onderneming. Deze maatregel is van toepassing op cao’s die afgesloten worden na aankondiging van de sluiting. In principe met ingang van 1 januari 2018.
Bron:

Ontwerp van Programmawet van 6 november 2017

Gepubliceerd op 15-11-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  812