Nieuwe administratieve verduidelijking voor de VAA die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een pc, een tablet, een smartphone, enz.

In het Belgisch Staatsblad van 13 november 2017 is het KB van 2 november 2017 verschenen dat de nieuwe forfaitaire ramingsregels bevat voor het belastbaar bedrag van de voordelen van alle aard (VAA) die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een tablet, een gsm, een smartphone, enz. die kosteloos ter beschikking worden gesteld:
  • het voordeel wordt geraamd op 72 euro/jaar per pc (of laptop) die kosteloos ter beschikking wordt gesteld;
  • het voordeel wordt vastgesteld op 36 euro/jaar per tablet of mobiele telefoon die kosteloos ter beschikking wordt gesteld;
  • het voordeel dat voortvloeit uit een vast of mobiel telefoonabonnement dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld bedraagt 48 euro/jaar;
  • het voordeel van de kosteloze terbeschikkingstelling van een internetaansluiting wordt geraamd op 60 euro/jaar.
De nieuwe regels zijn van toepassing zijn "op de voordelen waarover een belastingplichtige vanaf 1 januari 2018 beschikt".

In een vorige bijdrage hebben we de administratieve circulaire geanalyseerd die deze nieuwe regeling toelicht ("Kosteloze terbeschikkingstelling van een laptop, gsm, internetaansluiting, ...: hier is het administratief commentaar al").

Een nieuwe circulaire brengt nog meer verduidelijking over bepaalde punten.

Split bill-regeling

De verdere toelichting wordt gegeven naar aanleiding van het antwoord dat de Minister van Financiën gaf op een parlementaire vraag (Mondelinge vraag nr. 23291 van volksvertegenwoordiger Johan Klaps van 6 februari 2018, Kamer, CRIV, nr. 54 COM 812, p. 2 zie "Smartphone en GSM: geen VAA in geval van ernstige en realistische ‘split bill’-facturatie").

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon (toestel) geen voordeel van alle aard meer wordt belast wanneer een werkgever een split bill-regeling hanteert voor het mobiel telefoon- en internetabonnement. De afwezigheid van een VAA geldt voor de terbeschikkingstelling van de telefoon zelf en voor de twee abonnementen.
Er wordt verduidelijkt dat deze administratieve tolerantie strikt beperkt is tot de mobiele telefoontoestellen in geval van een split bill-regeling en niet kan worden uitgebreid naar andere VAA’s. Bovendien geldt de tolerantie enkel op voorwaarde dat de split bill-regeling zowel van toepassing is op het telefoon- als internetabonnement. Wanneer de split bill-regeling slechts op één van beide ter abonnementen van toepassing is, wordt een VAA toegepast.
Begrip
Een split bill-regeling van het mobiel telefoon- en internetabonnement houdt in dat het privégebruik ervan afzonderlijk en rechtstreeks door de provider wordt gefactureerd aan de werknemer.

Opgelet: de regelingen waarbij het beroeps- en privégebruik van het telefoon- en internetabonnement rechtstreeks worden gefactureerd aan de werkgever en de werknemer de kosten van het privégebruik terugbetaalt aan een werkgever (al dan niet via een inhouding op zijn nettoloon) maken geen split bill-regeling uit.
De circulaire geeft enkele voorbeelden van split bill-regelingen:
  • in het kader van de terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon met een mobiel telefoon- en internetabonnement aan een werknemer stelt de werkgever voor beide abonnementen grensbedragen in waarboven elk gebruik geacht wordt privégebruik te zijn (bv. 10 euro per maand voor het mobiel telefoonabonnement en 1,5 gigabyte per maand voor het mobiel internetabonnement). Het privégebruik wordt door de provider afzonderlijk en rechtstreeks gefactureerd aan de werknemer.
  • in het kader van de terbeschikkingstelling een mobiele telefoon met een mobiel telefoonabonnement aan een werknemer hanteert de werkgever de regeling dat wie een privégesprek wil voeren, eerst een bepaalde code moet intoetsen voordat hij het telefoonnummer intoetst. Op die manier worden de beroepsmatige gesprekken van de privégespreken onderscheiden. Het privégebruik wordt door de provider afzonderlijk en rechtstreeks gefactureerd aan de werknemer.
  • een werkgever stelt een mobiele telefoon met dual sim ter beschikking aan een werknemer, evenals een mobiel telefoon- en internetabonnement. Het abonnement mag niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Een dual sim is een systeem waarbij je twee simkaarten in een mobiele telefoon kan plaatsen. Zo kan de werknemer ook een persoonlijke simkaart in het toestel plaatsen naast de simkaart van zijn werkgever en die laatste uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruiken. Hoewel deze regeling geen echte split bill-regeling uitmaakt, zal de Administratie deze regeling gelijkstellen en geen VAA belasten voor het toestel.
Ernstige normen en criteria
Wanneer bij een split bill-regeling een grensbedrag wordt ingesteld waarboven elk gebruik geacht wordt privé te zijn, dan moet dit grensbedrag worden vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en criteria en dus overeenstemmen met de werkelijkheid.

Indien dit niet het geval is, moet een VAA worden belast voor het persoonlijk gebruik van de mobiele telefoon en het mobiel telefoon- en internetabonnement. De kosten voor het privégebruik die door de provider in het kader van de split bill-regeling afzonderlijk en rechtstreeks aan de werknemer werden gefactureerd, mogen als een eigen bijdrage in mindering worden gebracht van het VAA.
De werkgever moet het bewijs leveren dat het grensbedrag is vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en criteria en dus overeenstemt met de werkelijkheid. In dat kader zou een verzoek om een voorafgaande beslissing nuttig kunnen blijken.

Occasioneel privégebruik

Om ook rekening te houden met de evolutie in de arbeidsorganisatie, zoals de toepassing van telewerk, wordt voortaan bepaald dat er geen VAA moet worden belast wanneer een werknemer een pc, een tablet, een internetaansluiting, een mobiele telefoon of een vast of mobiel telefoonabonnement uitsluitend tijdens zijn arbeidstijd occasioneel voor privédoeleinden mag gebruiken. Het occasioneel gebruik moet dus niet langer plaatsvinden in de beroepslokalen van de werkgever, maar wel tijdens de arbeidstijd.

Persoonlijke bijdrage

Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, mag het forfaitair vastgestelde VAA worden verminderd met de eigen bijdrage van de verkrijger in dat voordeel.

Er wordt verduidelijkt dat de eigen bijdrage van de verkrijger van een voordeel uitsluitend in mindering mag worden gebracht van het specifieke voordeel waarin de eigen bijdrage kadert. Het eventuele saldo mag niet in mindering worden gebracht van andere eventuele belastbare VAA. Wegens het eenjarigheidsbeginsel is dat saldo evenmin overdraagbaar naar het volgend jaar.
Wanneer de werkgever echter een globale tussenkomst vraagt voor de ter beschikking gestelde mobiele telefoon met mobiel telefoon- en internetabonnement, dan mag die globale eigen bijdrage in mindering worden gebracht van het totale VAA voor de ter beschikking gestelde mobiele telefoon met mobiel telefoon- en internetabonnement, namelijk 144 euro.
Een voorbeeld:
Een werkgever beslist om vanaf 1 januari 2018 een mobiele telefoon met mobiel telefoon- en internetabonnement ter beschikking te stellen aan zijn werknemer. De werknemer mag zelf een toestel kiezen, maar het budget voor het toestel is beperkt tot 300 euro. De werknemer beslist een duurder toestel te kiezen (kostprijs: 700 euro). Hij neemt het verschil van 400 euro ten laste.
De totale VAA bedraagt 144 euro, opgesplitst als volgt: 36 euro voor de mobiele telefoon, 48 euro voor het mobiel telefoonabonnement en 60 euro voor het mobiel internetabonnement.
De tenlasteneming van 400 euro mag worden beschouwd als een persoonlijke bijdrage die enkel in mindering mag worden gebracht van het voordeel voor de mobiele telefoon van 36 euro. Wegens het eenjarigheidsbeginsel mag de eigen bijdrage niet over verschillende jaren worden gespreid. Datzelfde principe wordt toegepast voor eenmalige opties in het kader van de terbeschikkingstelling van bedrijfswagens.
Bijgevolg bedraagt de VAA voor het jaar 2018 108 euro (voor de twee abonnementen). De volgende jaren zal de VAA 144 euro bedragen.

Terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk

De forfaitair geraamde VAA voor het persoonlijk gebruik van een ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement zijn van toepassing voor een volledig jaar. Indien de terbeschikkingstelling slechts betrekking heeft op een gedeelte van het belastbare tijdperk moet het bedrag van het belastbare VAA in functie van het aantal dagen van de terbeschikkingstelling worden vastgesteld (pro rata temporis).

Voor de berekening van het aantal kalenderdagen moet rekening worden gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling, maar niet met de laatste dag waarop die terbeschikkingstelling eindigt.

Telefoonabonnement met verschillende simkaarten

Het VAA voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld mobiel telefoonabonnement wordt forfaitair vastgesteld op 48 euro per jaar. Met elk telefoonnummer stemt een eigen afzonderlijk telefoonabonnement overeen.

Dat betekent dat wanneer een mobiel telefoonabonnement ter beschikking wordt gesteld met meerdere simkaarten met elk hun eigen telefoonnummer, voor elke simkaart die ter beschikking is gesteld een forfaitair vastgesteld VAA van 48 euro per jaar moet worden belast.
Bron: Circulaire 2018/C/63 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 24/05/2018
 

Gepubliceerd op 01-06-2018

Bernard Mariscal
  1884