NAR verdeeld over zware beroepen en SWT

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een verdeeld advies uitgebracht over:
  • de lijst met criteria voor de blootstelling aan risico's van zwaar werk (met het oog op vervroegd pensioen); en
  • de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen.

Werkgevers

1/ Zware beroepen. Het bleek onmogelijk om criteria te selecteren die een verschillende behandeling op het vlak van pensioen rechtvaardigen. Toch dringt een selectie zich op want de regeling voor ‘zwaar werk’ moet een uitzonderingsregeling blijven (tussen 1% en 4% van de werknemers volgens de OESO). De selectie moet bovendien sociaal aanvaardbaar zijn.
 
De regeling voor ‘zwaar werk’ moet de tanende levensverwachting van de betrokken werknemers compenseren.
Maar dat bleek onmogelijk omdat er geen wetenschappelijke studie voorhanden is om de risicofactoren te objectiveren, omdat er geen akkoord is over de drempels en de duur van de blootstelling, omdat er een aanzienlijk risico op betwisting is, omdat er een buitensporige administratieve last ontstaat …
 
De regeling voor ‘zwaar werk’ moet werknemers de mogelijkheid geven om met vervroegd pensioen te gaan omdat het na een bepaalde leeftijd moeilijk wordt om bepaalde beroepsvereisten te verdragen.
Maar het antwoord op dat probleem ligt eerder in preventie en in het beheer van loopbanen (loopbaaneinden) zodat werknemers in betere omstandigheden of in andere functies aan het werk kunnen blijven.
In de bestaande regels voor vervroegd pensioen (in het bijzonder voor lange loopbanen) houdt men al rekening met een aantal vormen van lichamelijke achteruitgang, zodat werknemers de arbeidsmarkt vroeger kunnen verlaten.  
 
2/ Leeftijd voor toegang tot SWT zware beroepen. De werkgevers volgen sinds 2015 een tijdschema voor het optrekken van de toegangsleeftijd tot de verschillende stelsels van SWT (streefdoel: 60 jaar in 2020). Zij willen dat tijdschema aanhouden voor het stelsel van de zware beroepen. Daarom willen ze de leeftijd voor de toegang tot dat stelsel op 59 jaar houden voor 2019, en vanaf 2020 op 60 jaar brengen.

Werknemers

1/ Zware beroepen. De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, blijven zich ‘ten gronde verzetten’ tegen het kader waarbinnen zij deze adviesvraag moeten beantwoorden (opgelegd langer werken, restrictief budgettair kader, ingrepen in de pensioenrechten …)
 
Zij stippen aan dat slechts ‘zeer partieel’ rekening werd gehouden met hun opmerkingen. Er is ook sprake van te weinig inzage in de teksten. En zij betreuren dat het overleg finaal geen kans heeft gekregen, waardoor het nu aan de regering is om haar verantwoordelijkheid te nemen.
Aandachtspunten zijn: genderneutraliteit, impactanalyse, (evenveel) aandacht voor fysieke belasting en belasting van mentale of emotionele aard. Een erkenning van zwaar werk mag ook zeker niet leiden tot pensioenverlies (coëfficiënt zware beroepen). Er zijn ook nog veel vragen over de administratieve uitvoering van het nieuwe stelsel.
 
2/ Leeftijd voor toegang tot SWT zware beroepen. De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen vragen dat de toegangsleeftijd voor de jaren 2019 en 2020 op 59 jaar blijft. De leeftijdsgrens van 60 jaar moet het voorwerp blijven van onderhandelingen in het kader van het ontwerp van interprofessioneel akkoord.
Bron:

Gepubliceerd op 23-11-2018

  861