Mobiliteitsvergoeding: bedrijfswagenattest bij wijziging werkgever

De mobiliteitsvergoeding geeft werknemers de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen (‘cash for car’, budgetneutraal) voor een geldbedrag dat fiscaal en sociaal op dezelfde manier wordt behandeld.
De werknemer kan pas een aanvraag doen indien hij minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt bij de huidige werkgever, én in de 36 maanden voor de aanvraag minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever.
Maar dankzij een specifieke regeling kunnen werknemers die van werk veranderen (wijziging werkgever) sneller overstappen op de mobiliteitsvergoeding. De nieuwe werkgever heeft wel bijkomende informatie (bedrijfswagenattest) nodig wanneer een werknemer een mobiliteitsvergoeding wil krijgen of verderzetten op basis van de bedrijfswagen die hij ter beschikking had bij zijn vorige werkgever.
De werknemer moet de inlichtingen aan zijn nieuwe werkgever bezorgen. Daartoe zal de werkgever, uiterlijk bij het einde van de arbeidsovereenkomst, een document overhandigen met de noodzakelijke inlichtingen voor de aanvraag van het verkrijgen of het verderzetten van een mobiliteitsvergoeding bij de nieuwe werkgever.
Een KB dat in werking treedt op 6 januari 2019 bepaalt dat het gaat om volgende gegevens:
  • de periode waarin de werkgever de bedrijfswagen ter beschikking stelde;
  • de cataloguswaarde;
  • de CO2-uitstoot uitgedrukt in gr/km;
  • het type brandstof;
  • of er een werkgeverstussenkomst was in de brandstofkosten voor privégebruik;
  • de eventuele eigen bijdrage gedurende de laatste maand voor de inlevering van de wagen;
  • of de toekenning van de wagen werd gekoppeld aan de vervanging of omzetting van loon of andere voordelen;
  • het bedrag van de mobiliteitsvergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • alle elementen op basis waarvan de mobiliteitsvergoeding werd vastgesteld;
  • de datum waarop de werknemer de bedrijfswagen inleverde voor de mobiliteitsvergoeding.
Let op! Wanneer de werknemer meerdere bedrijfswagens ter beschikking had, heeft deze informatie enkel betrekking op de bedrijfswagen die als basis diende voor de mobiliteitsvergoeding.
Bron:

Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, BS 27 december 2018

Gepubliceerd op 05-01-2019

  371