Innovatie-CAO (KB 4/07/2014)

De relancewet van 15 mei 2014 wil vorming en innovatie ‘dynamiseren’. Dat zal onder andere gebeuren via collectieve arbeidsovereenkomsten op sectorniveau. Het Koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 14 juli 2014 bepaalt nu de inhoud van deze sectorale cao’s, nl. een rapportering over innovatie op basis van een boordtabel en “engagementen inzake de verbetering van de innovatie”.

Gepubliceerd op 22-05-2017

  354