Indexeringsmechanisme voor mobiliteitsvergoeding start op 1 januari 2019

De cash for car-regeling geeft werknemers sinds 1 januari 2018 de kans om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Het bedrag dat ze in ruil voor hun firmawagen kunnen krijgen, wordt berekend aan de hand van een formule die gebaseerd is op de cataloguswaarde van de wagen. De wetgever heeft voorzien dat de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, jaarlijks geïndexeerd moet worden. De eerste keer op 1 januari 2019. Een nieuw besluit van 7 april 2019 publiceert nu het indexeringsmechanisme.
Dit mechanisme was al eerder vastgelegd bij KB van 28 februari 2019. Maar dat besluit trad pas in werking op 25 maart 2019. Waardoor de indexeringsformule niet bruikbaar was voor de eerste indexering op 1 januari 2019. Dat foutje wordt nu rechtgezet. Het KB van 28 februari 2019 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit. Dat treedt wel in werking op 1 januari 2019, zodat het ook kan gebruikt worden voor de eerste indexering op 1 januari 2019.
Inhoudelijk zijn beide besluiten identiek, met uitzondering van hun inwerkingtreding.
Nog even ter herinnering. De jaarlijkse indexatie van de cataloguswaarde gebeurt op basis van een afgevlakte mobiliteitsindex:
  • de mobiliteitsindex is de index die de prijsevolutie weergeeft van productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex: de aankoop van voertuigen, de uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen (met uitzondering van motorbrandstoffen) en de vervoersdiensten (behalve zee-, lucht- en goederenvervoer);
  • de afgevlakte mobiliteitsindex is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste vier maanden.
De FOD Economie legt elke maand de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex vast en publiceert ze in het Staatsblad. Samen met het nieuwe besluit zijn nu alle mobiliteitsindexen sinds september 2017 en alle afgevlakte mobiliteitsindexen sinds december 2017 gepubliceerd. Tot maart 2019.
Tot slot legt het nieuwe besluit ook vast hoe de indexering precies gebeurt. Elk jaar, op 1 januari, is het zover.

Concreet

De coëfficiënt die op 1 januari 2019 van toepassing is op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding van december 2018 bedraagt 1,0188.

Deze coëfficiënt bekom je door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december 2018 (101,86) te delen door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december 2017 (99,98).
 
Bron:

Koninklijk besluit van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 16 april 2019

Mobiliteitsindex. - Bericht, BS 16 april 2019

Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

Gepubliceerd op 19-04-2019

  165