Feestdagen 2020: aanplakking vervangende feestdagen vóór 15 december

Volgens de feestdagenwetgeving moeten feestdagen die samenvallen met een zondag of een voor de onderneming gewone inactiviteitsdag (meestal een zaterdag) vervangen worden.

Als werkgever moet u dit elk jaar in orde brengen!

- De data van de feestdagen (bij KB bepaald) moeten in het arbeidsreglement worden vermeld. 

- De werkgever moet vóór 15 december in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken met vermelding van de vervangingsdagen en de toepassingsregels van de inhaalrust voor werknemers die werken op feestdagen. Een kopie van dit bericht wordt aan het arbeidsreglement gehecht.

Zijn bijkomende feestfagen mogelijk?

Ja. In sommige sectoren zijn andere of bijkomende feestdagen vastgelegd. Belangrijk: extra-wettelijke feestdagen, op het niveau van de sector of het bedrijf, vallen niet onder de wet op de feestdagen.
Tip: U doet er goed aan om de toepassingsmodaliteiten van deze feestdagen vast te leggen (loon, vervanging …).

Hoe moet je feestdagen vervangen?

Een feestdag die op een gewone inactiviteitsdag of een zondag valt, moet vervangen worden door een andere dag waarop in de onderneming ‘gewoonlijk’ wel gewerkt wordt. Dat is een dag waarop door een werknemer met een volledige dienstbetrekking normaal wordt gewerkt. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag en zal dus ook zo behandeld moeten worden.

Het initiatief ligt op sectoraal niveau. De federale minister van Werk moet vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar in kennis worden gesteld en de beslissing wordt bekrachtigd bij KB.
Is zo’n initiatief er niet, dan kan de vervanging door de ondernemingsraad of met de syndicale afvaardiging worden geregeld. In laatste instantie (cascade) is een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer mogelijk.

In het uiterste geval wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt. Eventueel kan men de keuze overlaten aan de werknemer, net zoals een dag jaarlijkse vakantie.

Wat met deeltijdse werknemers?

Vast uurrooster:

- Werkt de deeltijdse werknemer 5 of 6 dagen per week, dan volgt hij de gewone regels: de werknemer heeft recht op de feestdagen die samenvallen met zijn gewone werkdagen, en op een vervangingsdag voor een feestdag die samenvalt met een zondag of gewone inactiviteitsdag in de onderneming.

- Werkt de deeltijdse werknemer minder dan 5 dagen per week, dan heeft hij alleen recht op de feestdagen (en vervangingsdagen) die samenvallen met de dagen waarop hij gewoonlijk werkt.

- Laat de werkgever de werknemers vrij kiezen wanneer ze een vervangingsdag nemen, dan kan een deeltijdse werknemer met vast rooster deze vervangingsdag inplannen op de dag waarop hij het meeste uren zou moeten presteren.

Variabel uurrooster:

- Voor feestdagen die vallen op een dag waarop normaal gewerkt zou worden, is er recht op loon voor het aantal uren dat normaal gewerkt zou worden.

- Voor feestdagen die vallen buiten de arbeidsdagen, is er recht op een vervangingsloon, berekend op basis van het loon van de 4 weken vóór de feestdag. Er is geen recht op een vervangingsdag.

  
Meer informatie over betaalde feestdagen vindt u in SocialEye:

- Betaalde feestdagen: thematische fiche
- Betaalde feestdagen: overzicht sectorale afwijkingen

Gepubliceerd op 20-11-2019

  480