COVID-19: Welke sociale maatregelen nam de regering tijdens het paasweekend?

De top van de regering nam zaterdag een steunpakket aan in de strijd tegen de gevolgen van COVID-19. Hierbij vindt u een alvast overzicht van de sociale maatregelen ter ondersteuning van werkgevers. Ze zijn in principe van toepassing vanaf 1 april 2020 en treden buiten werking op 1 juli 2020.

De tekst van het volmachtenbesluit zelf is nog niet definitief. De ministerraad komt nog samen op 14 april over deze maatregelen. Daarna is het aan de Raad van State om een advies te formuleren.
 

Maatregel  Voor welke onderneming? Wat is het voordeel? Wat zijn de voorwaarden?
Meer flexibele arbeidstijd – financiële gunstmaatregel      
220 vrijwillige overuren Essentiële sectoren

Voor de werknemer:

 • Brutoloon = nettoloon

Voor de werkgever:

 • Geen overloon
 • Geen inhaalrust
 • Geen sociale bijdragen: brutoloon = loonkost

- Van 1/4/2020 tot 30/6/2020

- Maximum 220 vrijwillige overuren in de periode van 1/4/2020 tot 30/6/2020

Werknemers lenen      
Terbeschikkingstelling van werknemers aan de essentiële sectoren Essentiële sectoren Voor de werknemer:
 • De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 
Voor de gebruiker:
 • Extra arbeidskrachten
- Van 1/4/2020 tot 30/6/2020
 • Geschrift tussen werkgever, gebruiker en werknemer
 • Minstens loon- en arbeidsvoorwaarden van gebruiker (dezelfde functie)
 • Werknemer is in dienst bij de oorspronkelijke werkgever voor 10/4/2020
Arbeidsovereenkomsten van korte duur      
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur toegelaten Essentiële sectoren Voor de werknemer:
 • De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 
Voor de werkgever:
 • De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden niet hervormd tot één overeenkomst van onbepaalde duur
- Gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het KB dat de afwijking zal regelen.
 • De contracten bepaalde duur hebben een minimum duur van zeven dagen.
Studentenarbeid      
Studentenarbeid – meer werken dan 475 uren per jaar Alle werkgevers
(bijv.: grootdistributie en voedingssector)
Behoud van zelfde “statuut” van deze bijkomende uren als de 475 uren
Geen normale sociale bijdragen, enkel solidariteitsbijdrage studenten (8,13% in totaal)
Enkel de uren gepresteerd in de periode van 1/4/2020 tot 30/6/2020 worden geneutraliseerd
Tijdelijk werklozen– werken in vitale sectoren      
Cumuleren van 75 % van de (dagelijkse) uitkering tijdelijke werkloosheid met loon Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322) Voor de werknemer:
 • Aan het werk
 • Cumul 75% werkloosheidsuitkering met loon

 
Voor de werkgever:
 • Extra arbeidskrachten
 
Werknemers in tijdskrediet – werken in vitale sectoren      
Schorsing van tijdskrediet/loopbaan-onderbreking, met mogelijkheid tot bijwerken bij de eigen werkgever
(max. april en mei, verlengbaar met 1 maand)
De eigen werkgever behoort  tot de  vitale sectoren

Voor de werknemer:

 • Tijdskrediet herneemt automatisch bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling
 • De tijdelijke tewerkstelling wordt niet aangerekend op de toegestane periode tijdskrediet
 • Tijdens de schorsing geen recht op onderbrekingsuitkering (RVA)

Voor de eigen werkgever:

 • De werknemer komt meer werken
 
Schorsing van tijdskrediet/loopbaan-onderbreking, met mogelijkheid om te werken bij andere werkgever ( max. april en mei –verlengbaar met 1 maand) De andere werkgever behoort tot de vitale sectoren Voor de werknemer: -Tijdskrediet herneemt automatisch bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling
behoud van 75% van de onderbrekingsuitkering tijdens de schorsing
 
Voor de  andere werkgever:
 • Extra arbeidskrachten
Schriftelijke arbeidsovereenkomst, met als einddatum max. einde van de maatregel
Volledige werkloosheid      
Bevriezen degressiviteit van de werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden/inschake-lingsperiode in de werkloosheid voor drie maanden  (eenmalig n.a.v. coronacrisis) Alle volledig werklozen ( + werkloze artiesten) Artiesten in werkloosheid: verlenging referteperiodes met drie maanden voor
 • het behoud van 60%
 • het bewijzen van de gewerkte dagen
 • het bewijs van drie artistieke prestaties (eenmalig n.a.v. corona)
 
Asielzoekers inschakelen      
Inschakelen asielzoekers Alle werkgevers Toelating om te werken vanaf het indienen van het verzoek om internationale bescherming bij CGVS. - Verzoek om internationale bescherming ingediend bij het CGVS mogen werken ten laatste op 18 maart 2020.
 • De werkgever moet voor de asielzoeker zelf een opvangplaats voorzien.

 

Deze tekst is opgemaakt onder voorbehoud van de te verwachten wetgeving hieromtrent. Bovendien zijn er nog verschillende onduidelijkheden, zoals het precieze onderscheid tussen vitale en essentiële sectoren.

Bron:

Gepubliceerd op 15-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  604