COVID-19: Wat als een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Een werkgever voert tijdelijke werkloosheid in. Tijdens die periode zijn of worden een aantal werknemers arbeidsongeschikt wegens ziekte. Heeft de werknemer dan recht op gewaarborgd loon? Zijn de regels voor arbeiders en bediende hier hetzelfde?

Gewaarborgd loon enkel voor de dagen van gewone activiteit

Als basisidee geldt dat tijdens de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte de werknemer enkel recht op het normale loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken (Arbeidsovereenkomstenwet, art. 56). Het maakt geen verschil of de werknemer reeds ziek was voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid of ziek werd in de loop van de periode tijdelijke werkloosheid. Dit basisidee geldt bij economische werkloosheid en bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Hier hanteren we dus niet het chronologisch criterium waarbij de eerste schorsingsoorzaak eventuele andere gebeurtenissen neutraliseert. Dat wordt in de praktijk vaak gebruikt wanneer verschillende schorsingsgronden elkaar overlappen.
De werknemer heeft dus slechts recht op zijn gewaarborgd loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij of zij aanspraak had kunnen maken op loon indien hij of zij zich niet in de onmogelijkheid bevond om te werken. Dit betekent dat het loon niet verschuldigd is voor de dagen die samenvallen met de dagen gedurende welke de werknemer niet zou gewerkt hebben, zoals de dagen tijdelijke werkloosheid.

Een werknemer wordt arbeidsongeschikt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft hij of zij geen recht op gewaarborgd loon. Dat is immers geen dag van gewone activiteit voor de werknemer. De werknemer maakt dan onmiddellijk aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die zal worden toegekend door het ziekenfonds van de werknemer.

De werknemer zal echter wel recht hebben op gewaarborgd loon voor de ziektedagen die niet samenvallen met dagen tijdelijke werkloosheid.

Een werknemer was al arbeidsongeschikt voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid

Indien de werknemer al arbeidsongeschikt was voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid, dan is de werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid kan de werknemer aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

Voor arbeiders én bedienden

De regel dat de werkgever gewaarborgd loon wegens ziekte enkel verschuldigd is voor de dagen van gewone activiteit, geldt volgens de FOD WASO voor arbeiders én bedienden. Deze interpretatie gaat verder dan de letter van de Arbeidsovereenkomstenwet. Art. 56 Arbeidsovereenkomstenwet beperkt zich enkel tot arbeiders en art. 70 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet expliciet in een regeling waarbij het gewaarborgd loon wordt beperkt tot de ziektedagen die niet samenvallen met dagen tijdelijke werkloosheid. Men beschouwt artikel 56 als een algemene regel die naar analogie toepassing vindt op bedienden, ook al wordt die interpretatie niet altijd gevolgd door oudere rechtspraak.

Het RIZIV sloot zich hierbij aan en communiceerde aan de ziekenfondsen dat wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, de werknemer geen gewaarborgd loon verschuldigd is. Het RIZIV bevestigt dat arbeiders en bedienden onmiddellijk aanspraak kunnen maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 

Zie ook:

Gepubliceerd op 09-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  7108