Covid-19: Vlaamse regering lanceert vijf ondersteuningsmaatregelen voor sociale economie

De Vlaamse regering lanceert 5 crisismaatregelen om maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie-ondernemingen en arbeidszorginitiatieven te ondersteunen bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Bedoeling is vooral om meer financiële ademruimte te creëren. Maar ook om doelgroepwerknemers na afloop van de crisis alle kansen te bieden om een volwaardig doorstroomtraject te starten of verder te zetten.
Deze 5 maatregelen zijn:
  • het opschorten van de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van collectief maatwerkbedrijven
Gezien de economische context van het Covid-19-virus is het uitvoeren van evaluatiegesprekken door de VDAB, het doorlopen van deze doorstroombegeleiding, het zoeken naar stageplaatsen en het uitvoeren van de doorstroomstage geen evidentie. De regering laat daarom toe dat de opstarten va nieuwe doorstroomtrajecten e, de lopende externe doorstroomtrajecten van een doelgroepwerknemer in een collectief maatwerkbedrijf op te schorten voor de duur van het virus.
Lopende doorstroomtrajecten kunnen worden opgeschort waarbij de looptijd van het doorstroomtraject wordt verlengd met de periode van opschorting. Tijdens de opschorting van een extern doorstroomtraject blijft de doelgroepwerknemer in dienst bij het maatwerkbedrijf.
  • het opschorten van de externe doorstroomtrajecten en het verlengen van de inschakelingstrajecten voor de doelgroepwerknemers van lokale diensteneconomieondernemingen
Een gelijkaardige maatregel wordt ingevoerd voor doelgroepwerknemers binnen de lokale diensteneconomie.
  • het opschorten van de regel voor de ‘90% invulling voor het contingent van 2020’ en de bijhorende herverdeling in 2021
Maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen beschikken over een begrensd contingent werkondersteunende maatregelen en subsidies. Daardoor is ook het aantal doelgroepwerknemers die aanleiding geven tot ondersteunende maatregelen en subsidies beperkt. De ondernemingen worden aangemoedigd om jaarlijks minimaal 90% van dit toegekend contingent in te vullen met doelgroepwerknemers om een vermindering en herverdeling te voorkomen.
Gezien de economische situatie van maatwerkbedrijven en LDE-ondernemingen zal de invulling van de 90% norm tijdelijk worden opgeschort en zal de automatische herverdeling van het contingent 2020 in het jaar 2021 niet worden toegepast. Hiermee is de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers gegarandeerd.
  • het opschorten van de inhoudingen op de voorschotten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie voor bedrijven die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de coronapandemie Covid-19
Voor de LDE-ondernemingen, maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de door de overheid genomen maatregelen om het coronavirus Covid-19 in te dijken, en hierdoor betalingsproblemen ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten. Het gaat echter over onverschuldigde betalingen die in een later stadium moeten worden terugbetaald. Op deze manier krijgen de betrokken bedrijven tijdelijk financiële ademruimte.
  • het tijdelijk voorzien in een alternatieve financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers.
Bij arbeidszorg in sociale economie financiert Vlaanderen de begeleiding van personen die onbetaald arbeidsmatige activiteiten verrichten. Nu deze initiatieven om economische of andere redenen hun activiteiten opschorten, dreigt de financiering van de begeleiding van de arbeidszorg in het gedrang te komen. Daarom kan gedurende de coronacrisis een alternatieve financiering gehanteerd worden, berekend op basis van de gemiddelde prestaties van de twee maanden voorafgaand aan de coronapandemie. Op deze manier is een financiële tussenkomst in de loonkost van de begeleiders bij arbeidszorg verzekerd, zonder dat dit afhankelijk is van de werkelijke prestaties van arbeidszorgmedewerkers.
In werking: 20 maart 2020. Opgelet: de Vlaamse regering legt vandaag alleen de wettelijke basis vast. Voor de toepassing ervan is nog een besluit nodig waarin de Vlaamse minister bevoegd voor Sociale Economie de coronapandemie erkent als een crisis met ernstige sociale en economische impact.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30 maart 2020.

Gepubliceerd op 31-03-2020

  352