COVID-19: vereenvoudiging van de procedures voor tijdelijke werkloosheid

De huidige gezondheidscrisis wegens het coronavirus COVID-19 heeft een aanzienlijke toename van tijdelijke werkloosheid in Belgische ondernemingen tot gevolg. Om de toevloed van uitkeringsaanvragen op te vangen, besliste de regering om de bestaande procedures voor de getroffen personen te versoepelen. Deze maatregelen treden algemeen in werking op 1 februari 2020 en treden buiten werking op 30 juni 2020, maar er gelden uitzonderingen.
Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen:
Enkel van toepassing op de aanvraag, de procedure en de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen die betrekking hebben op de maanden februari tot juni 2020
 • in afwijking van de algemene toekenningsvoorwaarden van werkloosheidsuitkeringen worden voltijdse werknemers en vrijwillig deeltijdse werknemers die tijdelijk werkloze zijn omdat hun arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of geschorst zijn door gebrek aan werk wegens economische oorzaken toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder dat ze wachttijdvoorwaarden moeten vervullen;
 • het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de tijdelijk werkloze wordt vastgesteld op 70% van het gemiddeld dagloon (in plaats van 65%), met een minimum van 38,92 euro, en dit ongeacht zijn gezinstoestand. Ook zijn de vereisten in verband met de controlekaart niet op hen van toepassing. Bovendien kunnen tijdelijk werklozen die een pensioen genieten, zonder beperkingen werkloosheidsuitkeringen genieten;
 • het uitkeringsaanvraagdossier dat door een tijdelijk werkloze wordt ingediend moet geen aangifte van de persoonlijke en familiale toestand bevatten. Deze aanvraag mag bovendien namens de werkloze worden ondertekend door de gemachtigde van de uitbetalingsinstelling en kan worden ingediend door middel van de volgende twee formulieren:
  • een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA, dat beschikbaar is op de website van de RVA;
  • het tweede exemplaar van het formulier C3.2-WERKGEVER;
 • in geval van verandering van uitbetalingsinstelling hoeft de tijdelijk werkloze niet te voldoen aan de voorwaarden in verband met de schuld ten opzichte van de overdragende uitbetalingsinstelling.
Enkel van toepassing van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
 • het bedrag van de werkloosheidsuitkering van de werknemer die tijdelijk werkloze is omdat zijn arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of geschorst zijn wegens overmacht wordt verhoogd met 5 euro per dag (gekoppeld aan de spilindex geldend op 1 januari 2012), voor zover de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
 • de werkgever is niet verplicht een controleformulier af te leveren voor de tijdelijke werkloosheid. Hij moet evenmin de verplichtingen naleven die verband houden met het gebruik van het attest van tijdelijke werkloosheid.
Enkel van toepassing van 2 april tot 30 juni 2020
 • de uitbetalingsinstelling kan zonder over de nodige verantwoordingsstukken te beschikken voor de betreffende kalendermaand voorlopige uitkeringen uitbetalen aan een tijdelijke werkloze die dat aanvraagt.
Bron:

Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS, 2 april 2020

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS, 22 augustus 1978

Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS, 31 december 1991

Ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS, 25 januari 1992

Gepubliceerd op 04-04-2020

  513