COVID-19: ophelderingen over de tijdelijke werkloosheid van de havenarbeiders en de vissers

Om het hoofd te bieden aan de toenemende tijdelijke werkloosheid in de Belgische bedrijven wegens de gezondheidscrisis, heeft de regering onlangs de reeds bestaande procedures voor de getroffen personen versoepeld. Er heerste echter wat verwarring over de toepassingsperiode van die maatregelen voor de havenarbeiders, de vissers en sommige werknemers tewerkgesteld in de handel in brandstoffen. De regering verschaft nu meer duidelijkheid.
In het kader van de steunmaatregelen inzake tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus (Covid-19) wordt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor de werknemers beoogd in art. 28, § 3 van het besluit betreffende de werkloosheid bepaald op 65% van het gemiddelde dagloon (in plaats van 60%). Het gaat om de volgende werknemers:
  • de havenarbeiders van Antwerpen, Gent, Oostende, Brussel en Vilvoorde, Brugge en Zeebrugge, die een regeling voor bestaanszekerheid genieten of door het bevoegd paritair comité worden aangezien als behorende tot het havenbedrijf;
  • de erkende zeevissers, de vislossers en de vissorteerders die vallen onder het paritair comité voor de zeevisserij;
  • evenals de werknemers die vallen onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, die een regeling van bestaanszekerheid genieten.
Het besluit van 30 maart 2020 bleef echter vaag over de exacte toepassingsperiode van deze maatregel. De regering bepaalt nu dat deze steun enkel van toepassing is op de aanvraag, de procedure en de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen betreffende de maanden februari tot juni 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit. – Erratum, BS 16 april 2020

Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (art. 28, § 3)

Gepubliceerd op 21-04-2020

  113