COVID-19: Onder welke voorwaarden kan een werkgever een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers?

Een werkgever kan vrijwillig een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die aanvullende vergoeding komt dan bovenop de werkloosheidsuitkeringen toegekend door de RVA, de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een verplichte sectorale aanvulling (betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever). De werkloosheidsuitkering van de werknemer komt hierdoor niet in het gedrang.

De aanvullende werkloosheidsvergoeding is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Wel moet de werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden aan 26,75 %.

RSZ-bijdragen: vrijstelling

Standaardvoorwaarden
In de regel aanvaardt de RSZ een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen als vier voorwaarden zijn vervuld:
  1. de werknemer ontvangt een socialezekerheidsuitkering (zoals werkloosheidsuitkeringen);
  2. de vergoeding van de werkgever is een aanvulling bij die socialezekerheidsuitkering, zodat de werkgever het verlies van beroepsinkomsten van de werknemer of de toename van de kosten compenseert (in toepassing van Cassatie 25 maart 2019);
  3. het brutobedrag van die aanvullende vergoeding is niet hoger dan de socialezekerheidsuitkering;
  4. de werkgever maakt geen onderscheid tussen de tot een zelfde categorie behorende werknemers (in toepassing van art. 45 RSZ-wet).
Deze basisvoorwaarden worden al eens bekritiseerd omdat ze verder gaan dan wat de wettekst voorschrijft.
Coronamaatregel: aangepaste voorwaarde
De RSZ heeft aangekondigd om soepeler te zijn voor werkgevers die werknemers ingevolge de corona-maatregelen in tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben. Zij kunnen een aanvulling bij de RVA uitkering toekennen, zonder dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, door maar één voorwaarde na te leven.
De RSZ stelt als enige voorwaarde dat de som van de werkloosheidsuitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling door de werkgever niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij of zij gewerkt had. Als uitgangspunt gelden daarvoor de bruto belastbare bedragen.
De RSZ aanvaardt een vrijstelling enkel indien alle werknemers van dezelfde categorie gelijk worden behandeld. Dat kan bijvoorbeeld door alle werknemers te compenseren tot hetzelfde percentage van het bruto belastbaar loon of hetzelfde forfaitaire bedrag toe te kennen.
Aandachtspunten:
  • Hou rekening met de werkloosheidsuitkeringen toegekend door de RVA, de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een sectorale aanvulling betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever.
  • Hou bij de vergelijking enkel rekening met het loon onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07% werknemersbijdrage en 25% werkgeversbijdrage).
  • Voor werknemers met een variabel loon kan er rekening gehouden worden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden, bijvoorbeeld de voorbij twaalf kalendermaanden.
  • De definitieve bedragen van de werkloosheidsuitkering zijn niet onmiddellijk bekend op het einde van elke maand. De RSZ staat toe dat als zou blijken dat de aanvullingen die voor de maand maart 2020 worden toegekend te hoog zijn, de werkgever compenseert door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

Fiscaal: 26,75% bedrijfsvoorheffing

Op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat geldt voor de werkloosheidsuitkering, de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag, de sectorale aanvulling, en dus ook voor de vrijwillige aanvullende vergoeding toegekend door de werkgever.
Maak werknemers wel bewust dat de bedrijfsvoorheffing niet meer is dan een voorschot. De aanvullende vergoeding zal uiteindelijk standaard worden belast tegen de progressieve tarieven, net zoals de lonen en de werkloosheidsuitkeringen. Het zou dus best kunnen dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet zal volstaan om de finale belastingschuld te dekken. Dat hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie van de individuele werknemer.
Zie ook: 

Aanvulling op de tijdelijke werkloosheid (SocialEye, Benefits module)

Gepubliceerd op 08-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  736