COVID-19: Halftijdse of 4/5-landingsbaan vanaf 55 jaar

De federale regering heeft een reeks nieuwe steunmaatregelen aangenomen voor werkgevers en werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden. Hierna volgt een overzicht van de maatregelen rond de halftijdse of 4/5-landingsbanen in het kader van het COVID-19-coronavirus.
Aan voltijdse werknemers van 60 of ouder die hun arbeidsprestaties verminderen in de zin van de cao nr. 103 wordt een aanvullend recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend. Voortaan worden die uitkeringen ook toegekend aan voltijdse werknemers van 55 jaar of ouder die hun arbeidsprestaties tot een halftijdse baan of met 1/5 verminderen op grond van de cao nr. 103 als:
  • de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties gelegen is in de periode van erkenning van de onderneming door de minister bevoegd voor Werk als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden, op basis van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor zover de periode van erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020; en als
  • de werknemer die onderbrekingsuitkeringen aanvraagt op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever een loopbaan van 25 jaar kan aantonen.
In afwijking van het gewone aanvullende recht op onderbrekingsuitkeringen wordt de minimumperiode van de landingsbaan vastgesteld op één maand in plaats van zes maanden (vermindering met een vijfde) of drie maanden (halftijdse) in de gewone regeling.
Deze bepalingen zijn van kracht sinds 1 juli 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 07-07-2020

  359