Covid-19 en tijdelijke werkloosheid (update)

De RVA aanvaardt sinds 13 maart 2020 en voor de duur van de door de overheid opgelegde Covid-19-maatregelen dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid in verband met het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al is het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk om op bepaalde dagen te werken.

Overmacht

In geval van overmacht is er geen verplichting om het bedrijf volledig te sluiten. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen zijn en andere niet. Werknemers kunnen ook dagen van werkloosheid en arbeidsdagen afwisselen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen van PC 149.01 - elektriciens - die sluiten, maar toch dingende herstellingen uitvoeren.
Werkgevers die al een aanvraag zouden hebben ingediend voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen als gevolg van het coronavirus en die nu worden getroffen door de maatregelen van de overheid, kunnen ook tijdelijk werkloos worden wegens overmacht.

Let wel, de werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Procedure

Het volstaat om de procedure te volgen, want er zijn geen verdere formaliteiten nodig. Die procedure is eenvoudig en ze is ook van toepassing op uitzendkrachten, personeel in onderwijsinstellingen en leerlingen in alternerende opleidingen. Statutaire ambtenaren en studenten zijn uitgesloten.

Werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn vrijgesteld van wachttijd. Ze hebben dus onmiddellijk recht op uitkeringen zonder dat ze eerst een aantal dagen arbeid in loondienst of gelijkgestelde dagen moeten bewijzen.

1/ Dien zo snel mogelijk een elektronische aangifte ‘ASR scenario 5’ in voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers, zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn. Dat kan via ook een sociaal secretariaat. Er moet worden aangegeven dat er sprake is van overmacht, met ‘coronavirus’ als reden.

- U hoeft voor de volledige duur van de maatregelen (voorlopig tot en met 05.04.2020) geen mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer te sturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Die periode kan worden verlengd tot 30.06.2020 als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd

- U hoeft uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A te bezorgen aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers worden gedurende die 4 maanden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een kaart C3.2A. Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector.  Aangezien er geen controleformulieren moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet ingeschreven worden in het validatieboek (in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen).

2/ Dien de aangifte ASR in via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Onlinediensten > ASR - aangifte sociale risico's > Scenario 5 'Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden', of via batch.

Wie de portaalsite van de sociale zekerheid voor de eerste keer gebruikt, moet u zich eerst aanmelden als gebruiker.

Uitkering

Bij tijdelijke werkloosheid krijgen de werknemers een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid naar 70% van het gemiddelde begrensde loon gebracht. Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor leerlingen is het bedrag van de uitkering forfaitair.

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (reden 'coronavirus'), krijgen naast de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken, hebben ook recht op een supplement ten laste van de werkgever (of van het fonds voor bestaanszekerheid), naast hun werkloosheidsuitkering voor elke werkloosheidsdag. Ook hier wordt slechts 26,75% bronbelasting op deze vergoeding ingehouden.

Tot slot. De andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijven ook bestaan. Werkgevers kunnen er een beroep op doen wanneer het onvermogen om werk te bieden (of voldoende werk te bieden) niet in verband staat met het Coronavirus. De RVA beveelt echter tijdelijke werkloosheid aan wegens overmacht zodra de problemen verband houden met het Coronavirus.
Hier gelden nog steeds de gebruikelijke regels, maar er geldt wel dezelfde vrijstelling van de proeftijd als bij overmacht en voor de uitkering hanteert men ook de 70%-regel. In dat geval blijft de bijkomende vergoeding wel ten laste van de werkgever of het sociaal fonds.

Gepubliceerd op 26-03-2020

  890