COVID-19: doelgroepvermindering voor ondernemingen in moeilijkheden die arbeidsduur tijdelijk verminderen

De federale regering heeft een reeks nieuwe steunmaatregelen aangenomen voor werkgevers en werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden. Hierna volgt een overzicht van de maatregelen rond tijdelijke arbeidsduurvermindering in het kader van de pandemie van het COVID-19-coronavirus.
Hoofddoel van deze bepalingen is de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur opnieuw invoeren, zoals die van toepassing was in de periode 2009-2011. Zo wordt aan ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden een instrument aangereikt om de vermindering van hun activiteiten op te vangen en de loonkost te doen dalen, zonder dat er naakte ontslagen moeten vallen.
De regeling geldt enkel voor ondernemingen van wie de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden ten vroegste op 1 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020 ingaat. De Minister van Werk kan deze erkenning toekennen, zelfs als bij de aanvraag geen cao wordt gevoegd, wat normaal verplicht is.
Deze ondernemingen kunnen rekenen op een doelgroepvermindering wanneer ze de arbeidsduur tijdelijk aanpassen. Concreet heeft de werkgever vanaf het kwartaal van invoering van de regeling van tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur in de onderneming en tot het kwartaal waarin deze aanpassing afloopt recht op een forfaitaire doelgroepvermindering per kwartaal. Het forfaitaire bedrag hangt af van de procentuele aanpassing van de arbeidsduur, op voorwaarde dat de arbeidsduur met een vierde of met een vijfde wordt verminderd.
Het forfaitaire bedrag van deze doelgroepvermindering ligt hoger als de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur gecombineerd wordt met de tijdelijke invoering van de vierdagenweek in de onderneming.
De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van de vierdagenweek moeten worden vastgesteld door een op het niveau van de onderneming gesloten cao of, wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, door een wijziging van het arbeidsreglement, en van toepassing zijn op alle werknemers van de onderneming of op een specifieke categorie van werknemers. De cao of de bepalingen in het arbeidsreglement moeten ten minste de begin- en einddatum van de tijdelijke aanpassing vermelden en een looncompensatie toekennen.
Deze aanpassingen kunnen enkel worden ingevoerd voor een periode van maximaal een jaar. Daarbij moeten de begin- en einddatum tijdens de periode van onderneming in herstructurering of in moeilijkheden vallen.
De regering stelt ook de toepassingsmodaliteiten van de forfaitaire vermindering voor elk kwartaal vast en verduidelijkt welke inlichtingen de werkgevers moeten toevoegen aan hun socialezekerheidsaangiften voor de kwartalen waarin de doelgroepverminderingen worden toegekend.
Deze bepalingen zijn van kracht sinds 1 juli 2020.
Bron:

Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS, 1 juli 2020

Programmawet (I) van 24 december 2002, BS, 31 december 2002 (nl. art. 348)

Gepubliceerd op 05-07-2020

  214