Covid-19-coronavirus: uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen: invloed op het VAPZ

Een circulaire analyseert de gevolgen van het uitstel van betaling van sociale bijdragen dat in het kader van de Coronaviruscrisis wordt toegekend aan zelfstandigen

Uitstel van sociale bijdragen

Ten gevolge van de COVID-19-pandemie wordt op uitdrukkelijk verzoek van de zelfstandigen uitstel van betaling verleend voor de sociale bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen met betrekking tot kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 31 december 2020.

De bijdragen met betrekking tot het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 31 maart 2020 moeten vóór 31 maart 2021 betaald worden, de bijdragen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.
De bijdragen met betrekking tot het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 30 september 2020 moeten vóór 30 september 2021 betaald worden, en de bijdragen met betrekking tot het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

Fiscale gevolgen

Een circulaire bespreekt de fiscale gevolgen van dit uitstel van betaling van sociale bijdragen.
VAPZ
De bijdragen van een VAPZ hebben op het vlak van de inkomstenbelastingen het karakter van bijdragen verschuldigd in uitvoering van de sociale wetgeving, voor zover de aangeslotene tijdens het betreffende jaar effectief en volledig de bijdragen die verschuldigd zijn krachtens het koninklijk besluit nr. 38 van 27 september 1967 heeft betaald die opeisbaar zijn geworden tijdens dat jaar.
Als de belastingplichtige uitstel van betaling van sociale bijdragen vraagt en verkrijgt, worden de voorlopige sociale bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen die in 2020 vervallen uitgesteld tot 2021. Dit zou dus een negatieve invloed hebben op de premies van het VAPZ.
Om het doel van die uitstelmaatregel niet tegen te werken, werd als eenmalige administratieve tolerantie beslist om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen niet te verwerpen om de enkele reden dat de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van het betalingsuitstel van zijn socialezekerheidsbijdragen in het kader van COVID-19.

Bijgevolg kan een belastingplichtige de in 2020 betaalde VAPZ-premies fiscaal aftrekken voor zover hij de in datzelfde jaar verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald of daarvoor uitstel heeft verkregen.
Maar opgelet: om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het inkomstenjaar 2021 te verkrijgen, moet de belastingplichtige vanzelfsprekend de sociale bijdragen van dat jaar, inclusief de in 2020 uitgestelde bijdragen die in 2021 vervallen, betalen.
Belastingkrediet voor zelfstandigen
De toepassing van het belastingkrediet voor zelfstandigen zoals vastgelegd in art. 289bis, WIB 92 hangt af van de voorwaarde dat de belastingplichtige bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen een attest voegt dat conform is met het model dat werd vastgesteld door de minister die bevoegd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen en waarbij wordt bevestigd dat hij in orde is met de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige.
De voorwaarde dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van de socialezekerheidsbijdragen wordt op dezelfde wijze geïnterpreteerd als de bepaling over de aftrekbaarheid van de VAPZ-premie: belastingplichtigen die van de mogelijkheid gebruik maken om uitstel van betaling van de sociale bijdragen te verkrijgen, kunnen op basis van een administratieve tolerantie het fiscaal voordeel van het belastingkrediet voor inkomstenjaar 2020 verkrijgen, op voorwaarde dat aan de overige voorwaarden is voldaan.
Bron: Circulaire nr. 2020/C/126 over het uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 19/10/2020
 

Gepubliceerd op 01-11-2020

  108