Covid-19-coronavirus - Tijdelijke vrijstelling van doorstorting van BV: hier is het administratief commentaar al

Een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd ingevoerd door de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) (B.S., 23 juli 2020). Deze vrijstelling geldt voor werkgevers die bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn op grond van artikel 270, 1° van het WIB 92 en die tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens een maand (30 dagen) gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen moet worden begrepen als een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen.
Deze nieuwe maatregel werd al voorzien van administratief commentaar, dat echter vrij beknopt is.

Berekeningswijze van de vrijstelling

De vrijstelling geldt voor de lonen van juni, juli en augustus 2020.
Voor elk van de maanden juni 2020, juli 2020 en augustus 2020 bedraagt de niet door te storten bedrijfsvoorheffing 50% van het verschil tussen:
  •  enerzijds de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van die maand op de in aanmerking komende bezoldigingen en
  •  anderzijds het totaal van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020 (referentieperiode) op de in aanmerking te nemen bezoldigingen.
De in aanmerking te nemen bezoldigingen zijn de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2° van het WIB 92, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.
De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het saldo aan verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van alle andere maatregelen van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.
Deze vrijstelling mag voor de drie betrokken maanden niet hoger zijn dan 20 miljoen euro.
Voorbeeld
Een werkgever stelt 10 onderzoekers te werk en voldoet aan alle voorwaarden om aanspraak te maken op de nieuwe steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing omwille van COVID-19-pandemie'.

Referentieperiode mei 2020
5 onderzoekers waren tewerkgesteld in het stelsel van tijdelijke werkloosheid; de andere 5 onderzoekers verrichtten onderzoek en ontwikkeling in onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten en programma’s en dit voor 100%. De werkgever voldeed aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling'.

Eerste aangifte in de bedrijfsvoorheffing

Code: 10
Belastbare inkomsten: 20.000 euro
Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 7.500 euro
Tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing
Code: 33
Belastbare inkomsten: 20.000 euro
Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: (80 % x 7.500 euro): - 6.000 euro
Juni 2020
De 10 onderzoekers werken opnieuw en verrichten onderzoek en ontwikkeling in onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten en programma’s en dit voor 100%. De werkgever leeft alle voorwaarden na om in aanmerking te komen voor de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling'.
Eerste aangifte in de bedrijfsvoorheffing
Code: 10
Belastbare inkomsten: 40.000 euro
Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 15.000 euro
Tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing - onderzoek en ontwikkeling
Code : 33
Belastbare inkomsten: 40.000 euro
Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: (80% × 15.000 euro) = - 12.000 euro
Het bedrag van de niet door te storten bedrijfsvoorheffing voor de maand juni 2020 op grond van de nieuwe steunmaatregel is gelijk aan:
[(15.000 - 12.000) – (7.500 – 6.000)] × 50% = 750 euro

Uitsluiting van bepaalde werkgevers

Vennootschappen worden uitgesloten van de maatregel wanneer ze een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering verrichten of dividenden betalen of toekennen in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.
Met dividenden worden onder meer bedoeld de gewone dividenduitkeringen, de verdeling ten gevolge van overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot, de liquidatiebonus bij vereffening en de uitkering van liquidatiereserves. Onder kapitaalverminderingen moeten zowel de terugbetalingen van het gestort kapitaal als de terugbetalingen van met kapitaal gelijkgestelde bedragen worden verstaan.
Tot slot worden vennootschappen uitgesloten die een deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan dergelijke vennootschappen verrichten, behalve wanneer deze betalingen worden gerechtvaardigd op grond van de criteria in artikel 194septies/1, § 3, 4°, WIB 92.
Opgelet!
In de eerste aangenomen tekst werd ten gevolge van een amendement bepaald dat, bovenop het beroep op tijdelijke werkloosheid gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen, de vrijstelling zou worden beperkt tot werkgevers die tegelijk aan alle volgende voorwaarden voldoen:
  •  tijdens de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 daalde de omzet met ten minste 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019;
  •  de werkgever deed een beroep op tijdelijke werkloosheid voor ten minste 30% van zijn werknemers.
Deze beperking leidde tot een groot procedure-incident. In plenaire zitting werd een lastminute-amendement aangebracht om deze beperking te schrappen (Parl. St., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1390/005, p. 2). De verantwoording luidde dat de implementatie een grotere controle zou impliceren, wat niet verenigbaar is met de onmiddellijke beschikbaarheid van de beoogde steun onder de vorm van een vrijstelling van doorstorten van de bedrijfsvoorheffing.
Het amendement werd als technisch bestempeld. Er werd onmiddellijk op gereageerd. Heel wat parlementsleden betwistten terecht de technische aard van het amendement. Het amendement moest dus terugkeren naar de commissie voor de financiën van de Kamer om te worden aangenomen (zie aanvullend verslag van de Kamer, Parl. St.., Kamer, 2019-2020, nr. 55-1390/006).
Tot besluit werd deze beperking wel degelijk geschrapt.
Nog maar eens een episode die het wetgevende werk in ons land niet siert.

Inwerkingtreding

De nieuwe bepaling is op 23 juli 2020 in werking getreden, de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad.
Circulaire 2020/C/103 over de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing omwille van COVID-19-pandemie – invoering van een specifieke maatregel voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 6/08/2020

Gepubliceerd op 14-08-2020

  320