COVID-19-coronavirus: beknopt administratief commentaar over de fiscale vrijstelling voor het aanvullend quotum vrijwillige overuren

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 kende een nieuw quotum van maximaal 120 vrijwillige overuren toe per werknemer, met in totaal een maximum van 220 vrijwillige overuren voor het tweede kwartaal 2020 in ondernemingen in kritische sectoren.

De wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 11 juni 2020) regelt het fiscaal stelsel van dit aanvullend quotum van vrijwillige overuren. Dit betekent dat de inkomsten van deze 120 uren niet als belastbaar beschouwd worden en bijgevolg niet onderworpen worden aan bedrijfsvoorheffing (zie kort bericht van 11 juni).
Een administratieve circulaire geeft een eerste commentaar op deze bepaling. Ze levert weinig nieuws op.
Ze herinnert eraan dat voor de toepassing van deze fiscale vrijstelling onder 'kritieke sectoren' wordt verstaan: de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Er wordt meer bepaald verwezen naar de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dat besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.
De belastingvermindering voor bezoldigingen voor overwerk dat recht geeft op overloon en de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor overwerk zijn uiteraard niet van toepassing op het overwerk dat in aanmerking komt voor de vrijstelling.
Tot slot worden de op basis van deze maatregel fiscaal vrijgestelde bezoldigingen en uitkeringen vermeld op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de begunstigde wordt gevoegd.
Bron: Circulaire nr. 2020/C/110 over de fiscale vrijstelling voor vrijwillige overuren in kritieke sectoren in het kader van de COVID-19-pandemie, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 27/08/2020

Gepubliceerd op 04-09-2020

  190