Covid-19: coronahinderpremie van 4.000 euro voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen

Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die alle dagen of in het week-end verplicht moeten sluiten als gevolg van de maatregelen die de federale regering trof om de verspreiding van Covid-19 in te dijken, kunnen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen.
De regels voor het toekennen en aanvragen van deze premie staan in het Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020.
De steunaanvraag moet ten laatste op 1 juni 2020 ingediend worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).

Wie heeft recht op de premie?

Om van de steun te kunnen genieten, moet de begunstigde:
  • minder dan 50 werknemers in voltijds equivalenten tellen
  • een activiteit uitoefenen die op de ‘lijst van btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun’ staat die als bijlage bij het Bijzondere machtenbesluit zit. Op deze lijst staan alle relevante sectoren die in aanmerking komen voor steun, op basis van de NACEBEL 2800-codes. Voor de codes werd rekening gehouden met de activiteiten die op 18 maart 2020 aan de btw-administratie en bij de inschrijving in de KBO werden gerapporteerd. Dit om fraude te voorkomen;
  • over een vestigingseenheid beschikken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er een economische activiteit uitoefenen en er beschikken over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hem bestemd zijn.

Premie van 4.000 euro

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent een eenmalige premie van 4.000 euro toe aan handelszaken, winkels en inrichtingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
De premie wordt ook toegekend aan hotels en restaurants waarvan de activiteiten beperkt zijn. Hotels mogen open blijven, maar moeten hun restaurant sluiten. Restaurants mogen enkel zelf maaltijden leveren, of afhaalmaaltijden verkopen. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.

Meerdere exploitatiezetels

Bovenstaande ondernemingen hebben recht op een premie per actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ingeschreven in de KBO, voor maximum vijf vestigingseenheden.

Steunaanvraag indienen vóór 1 juni 2020

De begunstigde moet de steunaanvraag vóór 1 juni 2020 indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. BEW stelt een aanvraagformulier ter beschikking op zijn website.
De begunstigde kan slechts één aanvraag indienen.
De begunstigde geeft alle andere onder de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
BEW betekent haar beslissing tot toekenning van de steun binnen de drie maanden na de ontvangst van de steunaanvraag aan de begunstigde. De Brusselse minister van Economie kan de beslissingstermijn verlengen.

Uitbetaling premie

De premie wordt in één enkele schijf uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde.

Komen niet in aanmerking voor de premie…

Is uitgesloten van de steun of moet hem terugbetalen, de begunstigde die:
  • een sanctie wordt opgelegd op basis van artikel 10 van het MB van 23 maart 2020, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;
  • de voorafgaande aangifte- en registratieplicht bedoeld in artikel 4 van de ‘ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies’ niet naleeft;
  • niet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht naleeft;
  • in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
  • opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt;
  • zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid van de ‘ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie’, zolang hij de subsidies als bedoeld in deze ordonnantie niet terugbetaalt volgens de regels bedoeld in haar artikel 4.
De begunstigde leeft de voorwaarden na gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de toekenning van de steun.

In werking

Het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 treedt in werking op 9 april 2020.
Bron:

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 9 april 2020.

Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 3 april 2020.

Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 maart 2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23 maart 2020.

Gepubliceerd op 22-04-2020

  253