Covid-19: corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen verlengd tot eind augustus

Niet alleen voor werknemers, ook voor zelfstandigen is het corona-ouderschapsverlof verlengd tot en met 31 augustus 2020. Zelfstandigen maken dus ook tijdens de zomervakantie aanspraak op de ouderschapsuitkering van 532,24 euro of 875 euro in geval van een eenoudergezin. Tenminste als ze ook in juli en augustus voldoen aan de voorwaarden uit het KB van 4 juni 2020. Die wijzigen immers niet.
Met andere woorden: zelfstandigen die ouder zijn van één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar, of van één of meerdere kinderen met een beperking, die beslist hebben om hun zelfstandige activiteiten niet te onderbreken of die te hervatten en daardoor dus niet (meer) genieten van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (of de tijdelijke relance-maatregel overbruggingsrecht) uit de wet van 23 maart 2020 maken aanspraak op de corona-ouderschapsuitkering in juli en/of augustus 2020 indien hun werk in die maanden beïnvloed wordt door de zorgen die ze moeten geven aan hun kind of kinderen.
! De deadline voor het indienen van aanvragen wijzigt niet. De zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot moet zich dus ten laatste op 30 september 2020 in orde stellen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.
Normaal liep deze ondersteuningsmaatregel af op 30 juni 2020. Maar omdat heel wat opvanginitiatieven en kampjes tijdens de zomervakantie niet of slechts deels doorgaan zoals gepland en het dus moeilijk blijft om opvang te voorzien voor kinderen heeft de regering beslist om de optie met 2 maanden te verlengen.
In werking: 30 juni 2020
Bron:

Koninklijk besluit van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 2 juli 2020.

Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 10 juni 2020.

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020.

Gepubliceerd op 03-07-2020

  306