Covid-19: corona-ouderschapsverlof verlengd tot en met 30 september mét mogelijkheid om voltijds op te nemen voor alleenstaanden en ouders van kind met handicap

De federale regering heeft het corona-ouderschapsverlof verlengd tot en met 30 september 2020. Ze voert daarbij ook een aantal versoepelingen door voor alleenstaanden en ouders van een gehandicapt kind.

Voltijds corona-ouderschapsverlof

Alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap zullen het corona-ouderschapsverlof vanaf 1 juli 2020 ook voltijds kunnen opnemen, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken. De bestaande regeling liet alleen een vermindering van prestaties met 1/5e of 1/2e toe.
Let op: een alleenstaande ouder is volgens deze regel een ouder die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.
Bovendien wordt de uitkering voor deze groep ouders opgetrokken. Voortaan krijgen ze een uitkering die 50 i.p.v. 25% hoger ligt dan bij het gewone ouderschapsverlof.

Verlengd tot en met 30 september

Het corona-ouderschapsverlof liep normaal tot eind juni, maar om de vakantieperiodes te overbruggen heeft de regering de regeling verlengd tot en met 30 september 2020.
Het ouderschapsverlof kan dus worden uitgeoefend vanaf 1 mei tot en met 30 september 2020:
  • in één aaneengesloten periode tot en met 30 september
  • in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende perioden van een maand
  • in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende perioden van een week of
  • een combinatie van maanden en weken.

Duiding omzettingsregels klassieke ouderschapsverlof

De federale regering maakt van de gelegenheid gebruik om de regels m.b.t. het omzetten van klassiek ouderschapsverlof in coronaouderschapsverlof hier en daar wat te verduidelijken. Zo is voortaan uitdrukkelijk vermeld dat het corona-ouderschapsverlof niet gelijktijdig kan worden toegepast met andere loopbaanonderbrekingen of verminderingen van de arbeidsprestaties in het kader van de loopbaanonderbrekingsbesluiten.

Geen verlenging meer mogelijk

Tot slot worden de data van inwerkingtreding van KB nr. 23 van 13 mei 2020 over het corona-ouderschapsverlof aangepast. Het besluit treedt in werking op 1 mei en treedt buitenwerking op 30 september 2020. De regels kunnen niet meer worden verlengd. Die mogelijkheid is uit de tekst geschrapt.

In werking: 1 juli 2020. De verlenging geldt retroactief vanaf 1 mei. De duiding van de omzettingsregels vanaf 30 juni 2020.

Bron:

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020.

Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020.

Gepubliceerd op 03-07-2020

  326