COVID-19: Aanvullende vergoeding voor tijdelijk werkloze werknemers – Wat met een loonsverhoging die in het verschiet lag?

Een werkgever kan een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die aanvullende vergoeding komt dan bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Kan die aanvulling ook rekening houden met geplande aanpassingen van het loon zoals (baremieke) loonsverhogingen of indexeringen?

De werkloosheidsuitkering van de RVA houdt geen rekening met geplande loonsverhogingen. De werkloosheidsuitkering neemt als berekeningsbasis het gemiddeld dagloon waarop de werknemer normaal recht had voorafgaand aan de (tijdelijke) werkloosheid.
De RSZ bevestigde dat de werkgever rekening mag houden met het hypothetisch verhoogde loon voor de berekening van de aanvulling op de werkloosheidsuitkering.
Een werkgever kan zo opnieuw ongelijke situaties vermijden tussen werknemers die tijdelijk werkloos zijn en werknemers die dat niet zijn. Die aanpak sluit ook helemaal aan bij de verzekeringsgedachte die de basis is voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor bovenwettelijke aanvullingen op socialezekerheidsuitkeringen. Het gaat immers om het behoud van het inkomen dat de werknemer zou hebben gehad indien hij normaal zou hebben gewerkt.
Voorwaarde is wel dat de werkgever deze berekeningsmethode toepast voor alle betrokken werknemers aan wie een aanvulling wordt toegekend. De loonsverhoging of aanpassing moet ook vast staan voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid. Zoniet is er sprake van wetsontduiking en zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Gepubliceerd op 10-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  360