Coronavirus: 'Telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt'

De maatregelen die de Veiligheidsraad gisteren heeft genomen zijn drastisch, maar noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Universiteiten en scholen zijn in principe gesloten, het gebruik van het openbaar vervoer wordt ontmoedigd en het reizen moet worden beperkt. Alles moet in het werk worden gesteld om 'sociale afstand' te creëren.

Het zakenleven zal de komende weken erg verstoord zijn. In dit verband beveelt de regering waar mogelijk telewerken aan.

Misschien is telewerken al ingeburgerd in uw bedrijf en doen uw werknemers al één of twee dagen per week aan telewerk. Uitgangspunt is regulier telewerk, door CAO nr. 85 gedefinieerd als "een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd". Dit telewerk zal worden uitgebreid in het licht van de omstandigheden.

Maar telewerk kan ook incidenteel zijn, en het kan bijvoorbeeld om persoonlijke redenen, of in geval van overmacht, wat het coronavirus zeker is.

De wetgeving inzake niet-regulier telewerk is van toepassing op alle werknemers in de particuliere sector. Van zijn kant heeft minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR) een nieuwe circulaire uitgebracht, waarin de mogelijkheden voor telewerken worden versterkt.

Extra informatie (en doorklikmogelijkheden):

- “Telewerkers” (juridische module)
-  “Thuiswerk en telewerk” (thematische fiche)
- “Thuiswerk, telewerk en werknemers die een deel van hun werk thuis doen” (praktische module)

Algemene informatie:

- “OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen in ons land” (dS online)
Mededeling op de website van Sophie Wilmès, Eerste minister van België
 

Gepubliceerd op 14-03-2020

  422