Coronavirus Covid-19 - Winwinlening: Vlaamse Regering legt regels vast voor verlenging duurtijd lening en bijhorend fiscaal voordeel

Om de kapitaalstructuur en de solvabiliteit van de Vlaamse ondernemingen en ondernemers tijdens de Covid-19-crisis te versterken, besloot de Vlaamse overheid om de modaliteiten van de winwinlening uit te breiden en te versoepelen. In haar besluit van 13 november 2020 legt de Vlaamse Regering nu de regels vast voor de verlenging van de duurtijd van de winwinlening en het bijhorend fiscaal voordeel.

Covid-19-crisis

In het kader van de uitbreiding en versoepeling van de Vlaamse winwinlening erkent de Vlaamse Regering de huidige economische situatie met ingang van 15 maart 2020 als Covid-19-crisis. Ze zal het einde van deze crisis vaststellen via een mededeling.

Verlenging duurtijd winwinlening en belastingkrediet

Naar aanleiding van de coronacrisis voert de Vlaamse overheid onder meer volgende wijzigingen door:
  • de looptijd van de winwinleningen die aflopen in 2020 kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden met maximum 2 jaar;
  • de overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30% naar 40%. Bij een faillissement zal de ontlener dus 40% van zijn geld kunnen terugkrijgen via een belastingkrediet.
Als de partijen de looptijd van de winwinlening verlengen (art. 9/1, decreet van 19 mei 2006), dan wordt de aanspraak op het jaarlijks belastingkrediet van 2,5% (art. 8, decreet van 19 mei 2006), en het eenmalig belastingkrediet van 30% (art. 9, decreet van 19 mei 2006), met eenzelfde periode verlengd.
Deze verlenging kan één of twee jaar bedragen.
Ze geldt alleen voor de winwinleningen waarvan de contractuele looptijd afloopt in 2020 en waarvan de akte van verlenging is gesloten na 15 maart 2020.
Kredietgevers kunnen aanspraak maken op deze belastingkredieten, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
  • de akte van verlenging wordt gesloten uiterlijk op 31 december 2020;
  • de akte van verlenging en de nieuwe aflossingstabel worden geregistreerd overeenkomstig artikel 10/3 van het winwinleningbesluit van 20 juli 2006.
De verhoging van het eenmalig belastingkrediet van 30% (art. 9/2, eerste lid, decreet van 19 mei 2006) tot 40% voor de kredietgever bij definitief verlies geldt alleen voor winwinleningen die gesloten worden na 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021, en dit voor de ganse contractuele looptijd van de winwinlening.
Deze maatregel geldt vanaf het aanslagjaar 2021.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering treedt in werking op 20 november 2020.
Dit met uitzondering van artikel 3 (verhoging eenmalig belastingkrediet tot 40%), dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 20-11-2020

  95