Coronavirus Covid-19: Vlaamse ondernemers met minstens 60% omzetverlies in doorstartperiode krijgen ondersteuningspremie

Ondernemers in het Vlaams Gewest die door de coronavirusmaatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand die volgt op de doorstart na een verplichte sluiting, of tijdens de maand mei 2020 indien ze hun zaak niet verplicht moesten sluiten, kunnen bij het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) een ondersteuningspremie aanvragen.
De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro voor ondernemingen, voor zelfstandigen in hoofdberoep, en voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen boven 13.993,78 euro.
Voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, én die geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking, bedraagt de premie 1.000 euro.
De ondernemers zullen deze premies in principe in de tweede helft van juli 2020 kunnen aanvragen.
De subsidieaanvraag moet wel uiterlijk op 15 augustus 2020 ingediend worden.

Doorstartperiode

De ondernemingen moeten een omzetdaling hebben in de ‘doorstartperiode’ van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
De ‘doorstartperiode’ is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronavirusmaatregelen:
  • voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de coronahinderpremie wegens een verplichte sluiting is de doorstartperiode de maand volgend op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk 11 mei, 18 mei of 8 juni 2020;
  • voor de ondernemingen die na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleven is de doorstartperiode de maand volgend op de dag van heropening, uiterlijk binnen een week na 22 juni 2020 (dag dat het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ in het Staatsblad verscheen);
  • voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de coronacompensatiepremie is de doorstartperiode de periode van 1 mei tot 31 mei 2020.
Enkel ondernemingen:
  • die onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de coronahinderpremie, hetzij de coronacompensatiepremie komen in aanmerking voor deze forfaitaire subsidie. Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor het bekomen van een coronahinderpremie of een coronacompensatiepremie, dienen het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig te motiveren in hun aanvraag;
  • met een actieve bedrijfsvoering in de doorstartperiode komen in aanmerking voor deze forfaitaire subsidie. Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de coronahinderpremie vallen, dienen hun zaak heropend te hebben binnen de periode van een week na het opheffen van deze verplichte sluiting, of uiterlijk een week na 22 juni 2020 (dag dat het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ in het Staatsblad verscheen).

Meerde exploitatiezetels

De forfaitaire subsidie wordt verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer bijkomende exploitatiezetels waar bij de RSZ minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeel is tewerkgesteld. Dat betekent dat de verhoging wordt berekend door de forfaitaire subsidie te vermenigvuldigen met dit aantal bijkomende exploitatiezetels. De verhoging is beperkt tot maximaal vier bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams Gewest.
De forfaitaire subsidie en de verhoging (meerdere exploitatiezetels) wordt per onderneming toegekend.

Komen niet in aanmerking voor steun…

De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor de forfaitaire subsidie:
  • ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden: ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
  • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
  • de ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
  • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
  • de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO.

Geen cumul of overdracht van steun

De ondersteuningspremie kan niet gecumuleerd worden met de achtergestelde lening verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van meer dan 75.000 euro.
De steun is intuitu personae en kan niet overgedragen worden aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.

Subsidieaanvraag

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van VLAIO en vermeldt daarbij haar ondernemingsnummer.
De subsidieaanvraag moet ten laatste op 15 augustus 2020 worden ingediend. Hij wordt elektronisch afgehandeld.
VLAIO onderzoekt de naleving van de subsidievoorwaarden en beslist of de subsidie toegekend wordt. De onderneming ontvangt een schriftelijke kennisgeving van deze beslissing.

Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.
Die onderneming blijft steeds verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden waarbij de steun werd toegekend en voor de verantwoording van de aanwending ervan.

Terugvordering subsidie

De subsidie wordt teruggevorderd binnen zes jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag in geval van niet-naleving van de wettelijke steunvoorwaarden.
Ondernemingen moeten de subsidies die ze ten onrechte ontvingen, terugbetalen aan VLAIO.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 treedt grotendeels in werking op 22 juni 2020.
Deze regelgeving valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening en de latere wijzigingen ervan.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22 juni 2020 (art. 1-art. 11 en art. 21).

Gepubliceerd op 26-06-2020

  273